Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochrona danych osobowych – inspektor ODO

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Rób nie to, co najtrudniej, ani to, co najłatwiej, lecz to, co najsłuszniejsze”.
Stanisław Brzozowski

▌ Cel
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych oraz podniesienie kompetencji kadry zarządzającej poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności doboru i wykorzystania narzędzi organizacyjnych i technicznych niezbędnych do organizacji ochrony danych osobowych oraz zarządzania ochroną informacji niejawnej. Od praktyków w dziedzinie bezpieczeństwa słuchacze dowiedzą się jakie są praktyczne aspekty przygotowywania dokumentów, wniosków, planów oraz innych niezbędnych opracowań związanych z ochroną danych osobowych oraz informacji niejawnej.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Ukończenie studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochrona danych osobowych- Inspektor ODO” pozwoli uzyskać uczestnikom niezbędne kwalifikacje Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przygotować się do egzaminu kwalifikacyjnego na pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnej prowadzonego przez wyznaczone do tego zadania instytucję (KW, ABW, itp.).

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 • certyfikat Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

▌ Studia są skierowane do:

 • szerokiego grona osób pracujących zajmujących się bezpieczeństwem w instytucjach podległych MSWiA, MON, Ministerstwu Sprawiedliwości,
 • osób, które planują swoje zatrudnienie w:
 • – instytucjach administracji samorządowej i rządowej – urzędach gmin, miejskich i wojewódzkich,
  – w policji, straży miejskiej, straży granicznej, straży pożarnej, wojsku,
  – w firmach o wysokim stopniu ryzyka,
  – w firmach i instytucjach wielokulturowych,

 • osób pracujących w przedsiębiorstwach, w których są lub będą przetwarzane dane osobowe oraz inne informacje wymagające ochrony,
 • osób, które przygotowują się do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa utraty danych,
 • kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony i ich zastępców,
 • pracowników bibliotek i sekretariatów; administratorów systemów teleinformatycznych i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów systemów informatycznych.

▌ Program

Moduł PRAWO

 • Prawne aspekty oraz standardy zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych i innych chronionych z mocy prawa
 • Ochrona danych osobowych oraz informacji niejawnych jako element bezpieczeństwa państwa
 • Prawo o ochronie danych osobowych, nowelizacje aktów prawnych pod kątem RODO
 • Odpowiedzialność służbowa, dyscyplinarna i karna za naruszenie obowiązujących norm prawnych dotyczących OIN oraz ODO
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne, ochrona danych osobowych w sieci teleinformatycznej

Moduł ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 • Bezpieczeństwo fizyczne instytucji publicznych i administracji państwowej oraz sektora prywatnego
 • Organizacja ochrony informacji – rola i zadania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnej oraz inspektora ochrony danych osobowych
 • Techniki i technologie zapewnienia bezpieczeństwa informacji chronionych w systemach i sieciach teleinformatycznych
 • Szacowanie ryzyka i poziomu zagrożeń związanych z dostępem osób nieuprawnionych do informacji niejawnych oraz danych osobowych
 • Postępowanie sprawdzające, ankiety bezpieczeństwa osobowego i przemysłowego
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w instytucjach publicznych oraz w sektorze prywatnym
 • Organizacja kancelarii zajmujących się rejestracją, przechowywaniem, archiwizacją i niszczeniem dokumentacji zawierającej informacje niejawne oraz dane osobowe

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 1600 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.