Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Mądrzy ciągle się uczą, głupcy wszystko umieją”.
Apolinary Despinoix

▌ Cel
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy to część ogólnego systemu zarządzania organizacją, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki bhp. Potrzebuje również wykształconej i profesjonalnej kadry zarządzającej.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Po ukończeniu studiów słuchacze – poza świadectwem ukończenia studiów podyplomowych – uzyskują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Ponadto mają możliwość uzyskania certyfikatu kompetencji (akredytacja PCA) wydawanego przez Jednostkę Certyfikującą Osoby TÜV NORD Polska:*

 • Audytora wewnętrznego Systemów Zarządzania BHP według normy ISO 45001.

Certyfikaty wydawane są przez TÜV NORD Polska i są płatne.
* Warunkiem uzyskania poszczególnych certyfikatów TÜV NORD Polska jest zdanie egzaminów, spełnienie wymagań określonych w Wytycznych do certyfikacji, w tym wymaganego stażu pracy, oraz pokrycie kosztów. Do egzaminu mogą również przystać absolwenci studiów podyplomowych z BHP oraz czynni inspektorzy po wcześniejszym uzgodnieniu warunków.

▌ Studia są skierowane do:

 • szerokiego grona osób pracujących chcących objąć stanowiska inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów BHP,
 • osób chcących zdobyć nowy zawód i rozpocząć własną działalność gospodarczą,
 • kadry zarządzającej,
 • osób chcących zawodowo prowadzących działalność szkoleniową, doradczą, audytorską i ekspercką.

UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy § 4 ust 2 (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zmianami) – absolwenci studiów podyplomowych uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora do spraw bhp, a w zależności od stażu pracy – specjalisty ds. bhp, starszego lub głównego specjalisty ds. bhp.

▌ Program*

Moduł PRAWNY

 • Ogólne przepisy BHP. Zadania i uprawnienia służby BHP
 • Organy nadzoru nad warunkami pracy
 • Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce
 • Ochrona danych osobowych

Moduł TECHNICZNY

 • Wypadkoznawstwo
 • BHP w budownictwie. Budynki i pomieszczenia pracy
 • Wymagania BHP dla maszyn i urządzeń
 • Urządzenia poddozorowe
 • Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

Moduł SPOŁECZNY

 • Socjologia pracy
 • Psychologiczne aspekty pracy: stres, komunikacja w zespole, negocjacje
 • Szkolenia w dziedzinie BHP oraz kwalifikacyjne dla audytorów wewnętrznych

Moduł ŚRODOWISKO PRACY

 • Środowisko pracy a pracownik, w tym: podstawy prawne, choroby zawodowe, badania lekarskie, czynniki szkodliwe i uciążliwe
 • Ergonomia, wydatek energetyczny, BHP przy monitorach
 • Ochrona środowiska
 • Ryzyko zawodowe
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Udzielanie pierwszej pomocy
 • Zagrożenia chemiczne i biologiczne w środowisku pracy

Moduł AUDYTOWANIE

 • Wymagania normy 45001 (BHP)
 • System oceny zgodności
 • Praktyczne aspekty prowadzenia audytu
 • Zasady audytowania zgodnie z normą 19011

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Partnerzy
Studia pod patronatem TÜV NORD Polska. To niemiecki koncern certyfikujący w zakresie systemów zarządzania (w tym jakością) ze 140-letnią tradycją, zatrudniający ponad 7000 pracowników w 70 krajach na całym świecie.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2000 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.