Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Mądrzy ciągle się uczą, głupcy wszystko umieją”.
Apolinary Despinoix

▌ Cel
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy to część ogólnego systemu zarządzania organizacją, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki bhp. Potrzebuje również wykształconej i profesjonalnej kadry zarządzającej.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Po ukończeniu studiów słuchacze – poza świadectwem ukończenia studiów podyplomowych – uzyskują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Ponadto mają możliwość uzyskania certyfikatu kompetencji (akredytacja PCA) wydawanego przez Jednostkę Certyfikującą Osoby TÜV NORD Polska:*

 • Auditora wewnętrznego Systemów Zarządzania BHiP według normy ISO 45001.

Certyfikaty wydawane są przez TÜV NORD Polska i są płatne.
* Warunkiem uzyskania poszczególnych certyfikatów TÜV NORD Polska jest zdanie egzaminów, spełnienie wymagań określonych w Wytycznych do certyfikacji, w tym wymaganego stażu pracy, oraz pokrycie kosztów. Do egzaminu mogą również przystać absolwenci studiów podyplomowych z BHP oraz czynni inspektorzy po wcześniejszym uzgodnieniu warunków.

▌ Studia są skierowane do:

 • szerokiego grona osób pracujących chcących objąć stanowiska inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów BHiP,
 • osób chcących zdobyć nowy zawód i rozpocząć własną działalność gospodarczą,
 • kadry zarządzającej,
 • osób chcących zawodowo prowadzących działalność szkoleniową, doradczą, audytorską i ekspercką.

UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy § 4 ust 2 (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zmianami) – absolwenci studiów podyplomowych uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora do spraw bhp, a w zależności od stażu pracy – specjalisty ds. bhp, starszego lub głównego specjalisty ds. bhp.

▌ Program*

Moduł PRAWNY

 • Ogólne przepisy BHP
 • Zadania i uprawnienia służby bhp
 • Organy nadzoru nad warunkami pracy
 • Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce
 • Modele zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ekonomia w służbie BHP

Moduł TECHNICZNY

 • Wypadkoznawstwo
 • Bhp w budownictwie
 • Budynki i pomieszczenia pracy
 • Wymagania bhp dla maszyn i urządzeń
 • Urządzenia poddozorowe
 • System oceny zgodności
 • Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

Moduł SPOŁECZNY

 • Socjologia pracy
 • Stres w pracy
 • Komunikacja w procesie pracy
 • Negocjacje w środowisku pracy
 • Psychologia pracy

Moduł ŚRODOWISKO PRACY

 • Środowisko pracy a pracownik, w tym: podstawy prawne, choroby zawodowe, badania lekarskie, czynniki szkodliwe i uciążliwe
 • Ergonomia, wydatek energetyczny, bhp przy monitorach
 • Ochrona środowiska
 • Ryzyko zawodowe
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Udzielanie pierwszej pomocy

Moduł AUDITOWANIE

 • Wymagania normy 18001 (BHP)
 • Praktyczne aspekty prowadzenia auditu
 • Zasady auditowania zgodnie z normą 19011
 • Auditor – kompetencje, uprawnienia, cechy personalne
 • Szkolenia w dziedzinie bhp oraz kwalifikacyjne dla auditorów wewnętrznych

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Partnerzy
Studia pod patronatem TÜV NORD Polska. To niemiecki koncern certyfikujący w zakresie systemów zarządzania (w tym jakością) ze 140-letnią tradycją, zatrudniający ponad 7000 pracowników w 70 krajach na całym świecie.

▌ Czas trwania: dwa semestry.
▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Do 30% zajęć na studiach podyplomowych może być prowadzonych w trybie zdalnym (online).
▌ Cena: 1800 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►