Zapomoga

Poznaj uczelnię Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta. Przyznawana jest studentowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej (związanej z nieszczęśliwym wypadkiem, ciężką lub długotrwałą chorobą studenta lub członka jego rodziny, śmiercią członka rodziny, urodzeniem dziecka i inne uzasadnione przypadki). Zapomoga przyznawana jest wyłącznie na wniosek studenta. Występując o zapomogę student zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające okoliczności, które stanowią podstawę do zwrócenia się o przyznanie tej formy pomocy materialnej. Student może otrzymać zapomogę raz w semestrze. Z tytułu tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę. Maksymalną wysokość zapomogi corocznie ustala Rektor w porozumieniu z organem samorządu studenckiego.

Oświadczenie – zapomoga PDF

Oświadczenie – zapomoga DOC

Wniosek – zapomoga PDF

Wniosek – zapomoga DOC