Zamówienia publiczne w praktyce – szkolenie

Zamówienia publiczne w praktyce – nowelizacja Ustawy

we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych, ze wskazaniem różnic między poprzednimi a obecnymi przepisami i wynikającymi z tego konsekwencjami. Uczestnicy będą przygotowani do samodzielnego opracowywania dokumentacji oraz realizacji procesów udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych, a także do przygotowania procedur związanych z ich udzielaniem

Korzyści:

 • zdobycie kompetencji praktycznych w zakresie posługiwania się instrumentami prawnymi zawartymi w „Prawie Zamówień Publicznych”, a w szczególności umiejętności przygotowywania, sprawdzenia i korygowania SWZ oraz opracowania pełne procedury przeprowadzenia zamówienia wg nowych przepisów;
 • uzupełnienie i skonfrontowanie swojej dotychczasowej wiedzy z praktykami.

Metodologia: wykład konwersatoryjny z elementami warsztatu i pracy z przykładowymi dokumentami prowadzony on line.
Czas trwania: 16 godzin (4 dni po 4 godziny).
Planowany termin: po zebraniu grupy docelowej.

Program:

 • Zasady udzielania zamówień
 • Zmiany w Ustawie PZP
 • Podstawowe tryby postępowań o zamówienia publiczne
 • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia
 • Przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty
 • Analiza finansowa w zamówieniach publicznych
 • Umowy w sprawach zamówień publicznych
 • Negocjacje w zamówieniach publicznych
 • Elektronizacja procesu zamównień
 • Dobre praktyki

Kadra: praktycy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie
Liczebność grupy: od 10 do 20 osób.
Wymagania wstępne: uczestnicy mają podstawową wiedzę na temat zamówień publicznych i chcą ją uzupełnić lub zaktualizować oraz nabyć umiejętności jej stosowania w związku z nowelizacją Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wymagania techniczne: laptop z kamerą i głośnikiem, dostęp do Internetu.
Materiały: każdy uczestnik otrzyma pełen zakres materiałów oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
Cena: 800 zł od osoby (przy szkoleniu on-line).

Informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń Wyższej Szkoły Biznesu
tel.: 95 733 66 68; 733 744 711; 784 595 662
e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

ZAPRASZAMY!