Weryfikacja efektów uczenia się

Procedura weryfikacji efektów uczenia się obowiązująca w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. została wprowadzona Zarządzeniem nr 27 Rektora WSB z dnia 18.12.2015 r. i zmieniona Zarządzeniem nr 20 z dn. 10.12.2018 r.

Procedura przewiduje weryfikowanie efektów uczenia się na różnych etapach kształcenia poprzez:

  • zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych przedmiotów,
  • weryfikację efektów uczenia się uzyskiwanych w trakcie praktyk zawodowych,
  • seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy dyplomowej,
  • weryfikację efektów uczenia się w trakcie egzaminu dyplomowego,
  • badania opinii studentów oraz absolwentów Uczelni.

Weryfikacja efektów uczenia się obejmuje wszystkie kategorie efektów uczenia się: wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne. Sposób weryfikacji dla poszczególnych przedmiotów zawartych w planie studiów jest określony w sylabusach. Dobór metod weryfikacji jest uzależniony od kategorii efektów uczenia się. Sposób weryfikacji efektów uczenia się uzyskanych w trakcie praktyki zawodowej został ujęty w Regulaminie praktyk zawodowych. Z kolei przebieg realizacji procesu dyplomowania jest opisany w Standardach dyplomowania. W 2019 r. został znowelizowany Regulamin określający zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej w WSB, który określa tryb i zasady weryfikacji prac dyplomowych pod względem samodzielności ich wykonania (przy pomocy Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – JSA) oraz warunki dopuszczania prac dyplomowych do egzaminu dyplomowego (obrony). Wszystkie prace są sprawdzane w JSA, a warunkiem przystąpienia studenta do egzaminu dyplomowego jest m.in. pomyślne przejście przez niego procedury antyplagiatowej.

Procedura weryfikacji efektów uczenia się przewiduje okresowe przeglądy i doskonalenie programów kształcenia poprzez:

  • analizę programów kształcenia pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
  • weryfikację systemu punktów ECTS, które odzwierciedlają nakład pracy studenta niezbędny do osiągnięcia założonych w programie efektów uczenia się,
  • sprawdzenie spełnienia wymagań dotyczących kwalifikacji zespołu nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na danym kierunku studiów,
  • opinie wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy,
  • ocenę koncepcji kształcenia, opisu sylwetki absolwenta, planu studiów i sylabusów w kontekście tworzenia spójnej całości.

WSB stale podejmuje działania mające na celu doskonalenie programu kształcenia. Ciągła współpraca Uczelni z interesariuszami zewnętrznymi pozwala dodatkowo na bieżącą weryfikację efektów uczenia się pod kątem oczekiwań pracodawców. Ponadto funkcjonująca przy WSB od 2011 r. Rada Biznesu zapewnia wsparcie w zakresie prac nad dostosowaniem oferty programowej WSB (w tym efektów uczenia się) do aktualnych potrzeb rynku pracy.