Six Sigma Black Belt – szkolenie

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim oraz The Lean Six Sigma Academy Poland zapraszają na certyfikowane szkolenie Six Sigma Black Belt.

Cel
Celem szkolenia jest rozwój kompetencji technicznych, przywódczych, zarządzania projektem oraz biznesowych uczestników, a w wyniku tego przygotowanie do pełnienia w organizacji roli Six Sigma Black Belt.

Dla kogo?
Szkolenie adresowane jest do obecnej i przyszłej kadry zarządzającej wszystkich poziomów oraz wybranych pracowników, stanowiących potencjał dla przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa. Naturalnymi adresatami tego szkolenia są między innymi kierownicy działów, kierownicy ds. jakości, właściciele procesów, analitycy i eksperci procesowi, liderzy zmian czy koordynatorzy systemów zarządzania.

Co wyróżnia to szkolenie?

 • 96 godzin intensywnego szkolenia w małej grupie (max 15 osób)
 • nauka w oparciu o realizację własnego projektu
 • nauka statystki w MS Excel
 • interaktywne warsztaty i ćwiczenia na konkretnych studiach przypadków
 • możliwość konsultowania własnych projektów w trakcie zajęć
 • dostępność trenera pomiędzy zjazdami za pośrednictwem telefonu i/lub MS Teams.

Najważniejsze: żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Stawiamy na doświadczenie i kompetencje – nasi trenerzy to wieloletni praktycy, certyfikowani Six Sigma Black Belts realizujący projekty na co dzień oraz koordynujący prace grup projektowych wdrażających zmiany w firmach. Trenerzy są dostępni dla uczestników szkolenia w trakcie zajęć oraz w trakcie przygotowania do certyfikacji.

Program szkolenia

Faza Define

 • Six sigma w przedsiębiorstwie
 • Metodyka DMAIC & DMADV
 • Analiza biznesowa problemów
 • Określenie głosu klienta

Narzędzia: Strategiczna karta wyników (BSC), Karta projektu, Voice of the customer, Pareto, CTC-CTQ, Kano

Faza Define

 • Wstępna analiza procesu
 • Opracowanie oraz podpisanie kontraktu ze sponsorem

Narzędzia: SIPOC, Plan projektu, Analiza interesariuszy, Analiza zasobów, Analiza ryzyk

Faza Measure

 • Opracowanie szczegółowej mapy procesu
 • Generowanie i wybór zmiennych – Brainstorming
 • Opracowanie planu zbierania danych

Narzędzia: Mapy procesów: Flowchart, Swimlane chart, Mapa Strumienia Wartości (VSM), Burza mózgów, Data collection plan, Fishbone, Affinity Diagram, Expert analysis

Faza Measure – zajęcia przy komputerach

 • Wprowadzenie do Minitaba
 • Szacowanie wielkości próbki dla zmiennych o różnych rozkładach (normalnym, t, Bernoullego i Poissona)
 • Opracowanie statystycznego obrazu procesu
 • Ocena i weryfikacja systemu pomiarowego dla zmiennych ciągłych i dyskretnych

Narzędzia: Power and SampleSize, Histogram, Normality plot, Box-plot, Interval plot, Pareto, MSA – Measurement System Analysis (Gage R&R%, Attributive Agreement Analysis)

Faza Measure – zajęcia przy komputerach

 • SPC – Statystyczna kontrola procesu.
 • Zdolność procesu
 • Analiza za pomocą metod graficznych

Narzędzia: Karty SPC: I-MR, Xbar-R, P, NP, C, U, Poziom sigma, DPM, DPMO, zdolność procesu (Cp, Cpk dla rozkładu normalnego i nienormalnego)

Faza Analyze – zajęcia przy komputerach

 • Weryfikacja hipotez dotyczących zależności y=f(x)

Narzędzia: ANOVA, Moods Median Test, t-test, paired t-test

Faza Analyze – zajęcia na komputerach

 • Weryfikacja hipotez dotyczących zależności y=f(x)
 • Planowanie eksperymentów

Narzędzia: Korelacja, Regresja, Test Chi-kwadrat, Design of Experiments (DOE): Full factorial design 2k, Factorial design, Central Composite Design, Optimizer

Faza Analyze – zajęcia przy komputerach

 • Planowanie eksperymentów
 • Opracowanie listy przyczyn źródłowych problemu
 • Przykładowy eksperyment

Narzędzia: Design of Experiments

Faza Improve

 • Kreatywność i innowacja
 • Generowanie rozwiązań
 • Ocena i wybór rozwiązania

Narzędzia: 6 Thinking hats, How-how diagram, Lotus flower, Random word technique, Burza mózgów, 6-3-5, Macierz decyzyjna, Metoda PMI, Pugh-matrix, Quality Function Deployment (QFD)

Faza Improve

 • Ocena ryzyk
 • Projekt pilotażowy
 • Wdrożenie rozwiązania

Narzędzia: FMEA, Macierz ryzyka, SWOT, WBS, OBS, PBS

Faza Control

 • Ocena uzyskanych wyników
 • Ustanowienie nowego standardu
 • Wprowadzenie zmian

Narzędzia: Control charts, Checklists, Control charts, 5S, Poka-Yoke, Standaryzacja, Visual management

Faza Control

 • Ocena rezultatów biznesowych
 • Zamknięcie projektu

Narzędzia: Karta projektu, Analiza ROI, Lessons Learned

Obrona projektów – sesja certyfikacyjna

 • Obrona projektu
 • Wręczenie certyfikatów

Forma zajęć:

 • warsztaty i ćwiczenia w grupach
 • zajęcia dot. analizę statystycznych w programie MS Excel
 • studia przypadków i dyskusje
 • konsultacje
 • testy weryfikujące wiedzę
 • obrona projektu.


Wymagania od uczestników

Zakłada się, że uczestnicy szkolenia nabyli wcześniej podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące stosowania narzędzi statystycznych oraz uczestniczyli w realizacji projektów doskonalących.

Ponieważ szkolenie na poziomie Black Belt nie jest kursem od podstaw wymaga się, aby uczestnicy posiadali wiedzę z obszaru Six Sigma na poziomie Green Belt, popartą konkretnym certyfikatem lub dyplomem.

Zaliczenie szkolenia oraz certyfikacja Six Sigma Black Belt

 • Po każdej z faz odbywa się test weryfikujący zdobytą wiedzę, wymagane jest min. 70% poprawnych odpowiedzi
 • W trakcie szkolenia każdy uczestnik realizuje własny projekt Six Sigma. Zaliczenie testów weryfikujących opanowany materiał stanowi podstawę pozytywnego zaliczenia szkolenia, natomiast realizacja projektu usprawnieniowego stanowi podstawę uzyskania certyfikatu Six Sigma Black Belt, sygnowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim oraz The Lean Six Sigma Academy Poland.

Obrona projektu odbywa się po zakończeniu kursu w trakcie sesji certyfikacyjnej.
Zasady obrony projektu w trakcie sesji certyfikacyjnej:

 • 30 minutowa prezentacja w programie Power Point,
 • 15 minut przeznaczone na dyskusję i odpowiadania na pytania dot. projektu.

Warunkiem uzyskania certyfikatu Black Belt jest zaliczenie testów z zakresu wiedzy objętej szkoleniem oraz wykonanie i obrona projektu na panelu certyfikacyjnym.

Ważne:
Dla uczestników szkolenia, którzy przystąpią do certyfikacji we wskazanym terminie, proces certyfikacji jest wolny od opłat.

Informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń Wyższej Szkoły Biznesu
tel.: 95 733 66 68; 733 744 711; 784 595 662
e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

ZAPRASZAMY!

Trener:

Dr Wojciech Josek – założyciel The Lean Six Sigma Academy Poland, Lean Six Sigma Black Belt, kierownik merytoryczny szkolenia, egzaminator

 • W swoim dorobku posiada wdrożenia programów Lean Management, Six Sigma oraz podejścia Kaizen w międzynarodowych organizacjach. Wdrażał rozwiązania jako osoba za nie odpowiedzialna oraz doradzał przy wdrożeniach jako konsultant, trener oraz mentor.
 • Pełnił rolę Championa i właściciela portfela projektów usprawnieniowych, które przynosiły miesięcznie wymierne efekty finansowe, a także rozwijały pracowników, którzy z dnia na dzień stawali się lepszymi specjalistami.
 • Audytor wewnętrzny norm ISO 9001, ISO 27001 oraz ISO 14001 a także audytor wiodący norm ISO 22301 i ISO 20 000.
JosekWojciech