Raporty

Wyniki badań ankietowych 2014/2015

Zgodnie z zapisami Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, którego istotnym elementem są opinie studentów, w roku akademickim 2014/2015 przeprowadzono wśród społeczności akademickiej badania z wykorzystaniem kwestionariuszowy ankiet.

Wyniki badań wskazują, że WSB jest dobrze oceniana zarówno przez studentów studiów I stopnia, jak również słuchaczy studiów podyplomowych.

Ocenie poddani zostali WSZYSCY nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na studiach I stopnia oraz studiach podyplomowych. Ocenione zostały również WSZYSTKIE realizowane przedmioty, w tym wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, lektoraty oraz laboratoria.

Średnia ocena nauczycieli akademickich:*

  • na studiach I stopnia w WSB: 4,63,
  • na studiach podyplomowych: 4,66

* w skali od 5 do 2: 5-ocena najwyższa, 2-ocena najniższa.

Studenci studiów I stopnia oraz słuchacze studiów podylomowych stwierdzili, że zajęcia prowadzone są w interesujący sposób, a wykładowcy nie tylko wyjaśniają niezrozumiałe zagadnienia, ale także inspirują do samodzielnego myślenia (załącznik 1).

Wykładowcy WSB wykorzystują metody aktywizujące studentów podczas zajęć. Najczęściej są to dyskusje oraz praca w grupie (załącznik 2).