Rachunkowość budżetowa

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

▌ Cel
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu systemu podatkowego i rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Słuchacz zyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozróżniania i klasyfikowania składników majątku i źródeł finansowania majątku jednostek sektora finansów publicznych;
 • rozróżniania i klasyfikowania dochodów i wydatków jednostek sektora finansów publicznych;
 • przychodów i kosztów jednostek sektora finansów publicznych;
 • ewidencji na kontach księgowych;
 • systemu podatkowego w Polsce;
 • analizowania przepisów prawa administracyjnego i podatkowego;
 • sporządzania i czytania sprawozdań finansowych;
 • audytu i kontroli wewnętrznej;
 • zamówień publicznych;
 • partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • budżetowania zadaniowego;
 • stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

▌ Studia są skierowane do:

 • absolwentów studiów ekonomicznych, którzy chcą zaktualizować lub odświeżyć swoją wiedzę,
 • do nieekonomistów, którzy mają zamiar skutecznie zrozumieć tajniki rachunkowości i podatków w sektorze finansów publicznych,
 • osób chcących zmienić zawód lub poszerzyć swoje kompetencje zawodowe,
 • osób pracujących lub zamierzających podjąć zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego.

▌ Program*

Moduł RACHUNKOWOŚĆ

 • Wprowadzenie do rachunkowości
 • Organizacja rachunkowości budżetowej
 • Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego
 • Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych
 • Sprawozdawczość budżetowa i finansowa
 • Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych

Moduł FINANSE PUBLICZNE

 • Wprowadzenie do finansów publicznych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Zamówienia publiczne
 • Budżet zadaniowy
 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

Moduł PODATKI I OPŁATY

 • Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja Podatkowa
 • Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej
 • Podatek VAT w sektorze finansów publicznych

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich. Są to między innymi: dyplomowani księgowi, pracownicy urzędu skarbowego, prawnicy, doradcy podatkowi, kadra kierownicza jednostek sektora finansów publicznych.

▌ Czas trwania: dwa semestry.
▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Do 30% zajęć na studiach podyplomowych może być prowadzonych w trybie zdalnym (online).
▌ Cena: 1900 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►