Rachunkowość budżetowa

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

▌ Cel
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu systemu podatkowego i rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Słuchacz zyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozróżniania i klasyfikowania składników majątku i źródeł finansowania majątku jednostek sektora finansów publicznych;
 • rozróżniania i klasyfikowania dochodów i wydatków jednostek sektora finansów publicznych;
 • przychodów i kosztów jednostek sektora finansów publicznych;
 • ewidencji na kontach księgowych;
 • systemu podatkowego w Polsce;
 • analizowania przepisów prawa administracyjnego i podatkowego;
 • sporządzania i czytania sprawozdań finansowych;
 • audytu i kontroli wewnętrznej;
 • zamówień publicznych;
 • partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • budżetowania zadaniowego;
 • stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

▌ Studia są skierowane do:

 • absolwentów studiów ekonomicznych, którzy chcą zaktualizować lub odświeżyć swoją wiedzę,
 • do nieekonomistów, którzy mają zamiar skutecznie zrozumieć tajniki rachunkowości i podatków w sektorze finansów publicznych,
 • osób chcących zmienić zawód lub poszerzyć swoje kompetencje zawodowe,
 • osób pracujących lub zamierzających podjąć zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego.

▌ Program*

Moduł RACHUNKOWOŚĆ

 • Wprowadzenie do rachunkowości
 • Organizacja rachunkowości budżetowej
 • Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego
 • Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych
 • Sprawozdawczość budżetowa i finansowa
 • Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych

Moduł FINANSE PUBLICZNE

 • Wprowadzenie do finansów publicznych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Zamówienia publiczne
 • Budżet zadaniowy
 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

Moduł PODATKI I OPŁATY

 • Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja Podatkowa
 • Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej
 • Podatek VAT w sektorze finansów publicznych

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich. Są to między innymi: dyplomowani księgowi, pracownicy urzędu skarbowego, prawnicy, doradcy podatkowi, kadra kierownicza jednostek sektora finansów publicznych.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2000 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.