Program kształcenia

Studia I stopnia

Program studiów jest połączeniem wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji z autorskim podejściem pracowników naukowo- dydaktycznych WSB do przedmiotów specjalnościowych.

Program opiera się na tzw. systemie kształcenia modułowego zakładającym aktywny udział studenta w realizacji projektów, badań naukowych i warsztatach. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania, takich jak:

 • studia przypadków,
 • prace projektowe i w zespołach problemowych,
 • prezentacje multimedialne,
 • wizyty studyjne,
 • laboratoria komputerowe z użyciem specjalistycznych programów (Gratyfikant, Rachmistrz, Rewizor, Subiekt firmy INSERT, Płatnik, SPSS, SAP, AutoCad, ISOF, ERP z kilkoma modułami firmy Comarch, a także cały pakiet OFFICE i program graficzny Corel),
 • gry strategiczne i inne.

WSB stwarza studentom możliwość rozwijania umiejętności społecznych oraz interpersonalnych niezbędnych w procesie poszukiwania i wykonywania pracy zawodowej, takich jak np.:

 • myślenie perspektywiczne, kreatywność,
 • umiejętność planowania pracy własnej oraz grupy,
 • konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i negocjowanie,
 • sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych,
 • umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 • kształtowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej,
 • gotowość do podjęcia nowych wyzwań zawodowych i ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, studenci mają także możliwość:

 • uzyskania międzynarodowego certyfikatu językowego – TELC z języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na wybranym poziomie zaawansowania
 • przystąpić do egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera w celu otrzymania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL European Computer Driving Licence, który jest potwierdzeniem praktycznej umiejętności obsługi komputera. Pracodawca, zatrudniając posiadacza Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, ma pewność, że jego pracownik potrafi efektywnie wykorzystać możliwości jakie niesie za sobą technologia informatyczna.
 • uzyskania Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych – EBC*L European Business Competence License będącego świadectwem praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa spółek. Certyfikat jest potwierdzeniem podstawowej i praktycznej wiedzy z zakresu biznesu. Certyfikat jest wydawany w ok. 30 krajach.

Program 3-letnich studiów pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. obejmuje:

 • przedmioty kształcenia ogólnego, w tym lektoraty językowe,
 • przedmioty podstawowe,
 • przedmioty kierunkowe,
 • przedmioty specjalnościowe zależne od wybranej specjalności,
 • praktyki zawodowe.

____________________
Wyższa Szkoła Biznesu czterokrotnie uzyskała POZYTYWNE oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie kształcenia na kierunkach studiów:

 • Zarządzanie (wcześniejsza nazwa kierunku: Zarządzanie i Marketing) – w 2016, 2010 i 2004 r.,
 • Socjologia – w 2009 i 2007 r.