Prawo

Poniższe propozycje to jedynie zarysy tematyczne, które stanowią bazę do stworzenia konkretnych programów dedykowanych i przygotowywanych dla Klienta.

Zakresy tematyczne:

Prawne aspekty sprzedaży – reklamacje

CEL SZKOLENIA:
Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające zgodnie z prawem i interesem przedsiębiorstwa rozstrzygać reklamacje klientów. Uczestnicy poznają m.in.: przepisy dotyczące reklamacji, faktyczne obowiązki i uprawnienia klientów w związku ze składaną reklamacją, obowiązki prawne sprzedawcy i gwaranta przy rozpatrywaniu reklamacji, praktyczne rozwiązania związane z rozstrzyganiem reklamacji i dokumentacją tego procesu.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Omówienie przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności sprzedawcy i gwaranta za jakość sprzedawanego towaru.
 • Przepisy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, rękojmi za wady fizyczne rzeczy, oraz gwarancji jakości.
 • Zagadnienia związane z oznaczaniem towaru, ceną (przedstawianie oferty) i innymi wymaganymi oznaczeniami.
 • Pozycja konsumenta w procesie reklamacyjnym.
 • Pozycja rzecznika praw konsumentów (rpk) w procesie reklamacyjnym.

Prawo podatkowe

CEL SZKOLENIA:
Praktyczne ujęcie podatkowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, w szczególności jego wpływu na negocjowanie, zawieranie i realizację umów zawieranych z kontrahentami. Przybliżone zostaną podstawowe rodzaje podatków, które muszą rozliczać przedsiębiorcy, a także sposoby działania organów podatkowych i kontrolnych. Praktyczne wskazówki pozwalające na zoptymalizowanie podatkowej struktury działalności przedsiębiorstwa.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • System podatkowy w Polsce.
 • Organizacja organów organy podatkowe i ich właściwość.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Podatek dochodowy od osób prawnych.
 • Podatek VAT.
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych.
 • Podatek od nieruchomości.
 • Kontrola podatkowa.
 • Postępowanie podatkowe.
 • Postępowanie egzekucyjne w sprawach obowiązków podatkowych.

Prawo pracy

CEL SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników z różnorodnymi systemami i rozkładami czasu pracy, praktyką prawidłowego ich stosowania w firmie oraz rodzajami urlopów pracowniczych, zasadami ich udzielania i rozliczania.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Proces zatrudniania pracowników – ogólne zasady i dokumentacja.
 • Jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem.
 • Planowanie i rozliczanie czasu pracy.
 • Urlopy pracownicze – wymiar i zasady udzielania, efektywne planowanie i zasady udzielania urlopów wypoczynkowych, zasady udzielania pracownikom urlopów macierzyńskich, ojcowskich, dodatkowych i wychowawczych.
 • Odpowiedzialność pracodawcy za naruszanie przepisów o czasie pracy i urlopach pracowniczych.
 • Wynagrodzenie za pracę – stałe i zmienne składniki wynagrodzenia.