Sprawy małżeńskie w prawie kanonicznym

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Idea
W ostatnich latach zauważany jest wzrost liczby spraw wpływających do sądów kościelnych, a szczególnie wzrost zapotrzebowania na fachową pomoc w sprawach o orzeczenie nieważności małżeństwa.

Cel
Celem studiów jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy i rozwój indywidualnych sprawności w zakresie pracy w sądownictwie kościelnym i w administracji kościelnej, a także nabycie umiejętności udzielania zainteresowanym odpowiedniej pomocy prawnej. Zakres tematyczny studiów obejmuje wiedzę z zakresu małżeńskiego prawa procesowego, w tym zwłaszcza procesu o orzeczenie nieważności małżeństwa.

Dla kogo
Studia skierowane są zarówno do osób duchownych, jak i świeckich posiadających wyższe wykształcenie, w tym szczególnie prawnicze, pracujących lub zainteresowanych pracą w różnego rodzaju instytucjach kościelnych (sądy, kurie diecezjalne, biura parafialne, poradnie), a także pragnących świadczyć fachową pomoc osobom potrzebującym wsparcia prawno-kanonicznego w sprawach małżeńskich (np. pomoc w redagowaniu pism procesowych, występowanie przed sądem kościelnym w roli pełnomocnika Stron).


Ramy programowe

Moduł PODSTAWY PRAWA KANONICZNEGO

 • Ogólne normy Prawa Kanonicznego
 • Hierarchiczny ustrój Kościoła
 • Struktura organów sądowniczych w Kościele
 • Organizacja i funkcjonowanie sądownictwa kościelnego
 • Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa
 • Inne kanoniczne procesy małżeńskie

Moduł KANONICZNE MATERIALNE PRAWO MAŁŻEŃSKIE

 • Rozumienie instytucji małżeństwa w prawie kanonicznym i polskim
 • Kanoniczna forma zawarcia małżeństwa
 • Małżeńskie przeszkody rozrywające
 • Wady zgody małżeńskiej
 • Tytuły nieważności małżeństwa w orzecznictwie Roty Rzymskiej

Moduł WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH

 • Etyka postępowania i zadania uczestników w sprawach o nieważność małżeństwa
 • Pisma w procesach małżeńskich
 • Sposoby rozwiązywania sporów w kryzysie małż. Warsztaty z psychologiem i mediatorem.
 • Ochrona danych osobowych w Kościele
 • Warsztat pełnomocnika i adwokata w kanonicznych procesach małżeńskich
 • Seminarium

Czas trwania: dwa semestry.
Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Cena: 1800 zł brutto za semestr.
ZASADY REKRUTACJI >>>