Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Twój najwierniejszy lekarz to twoja wiedza. Czuwa nad Twoim zdrowiem przez całe Twoje życie. Jak dobry jest ten lekarz? To już zależy od Ciebie”.
Mariusz Deluga

▌ Cel
Celem Studiów jest doskonalenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za zarządzanie w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia. W trakcie studiów słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę, dającą teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne w nowoczesnej ochronie zdrowia.

▌ Co zyskuje Słuchacz:

 • wiedzę związaną z otoczeniem prawnym i ekonomicznym działania jednostek służby zdrowia, w ramach tego przedstawione zostaną akty prawne regulujące problematykę jaką w systemie opieki zdrowotnej odgrywają organy administracji publicznej, także w procesie restrukturyzacji i przekształceń,
 • wiedzę na temat zakresu pomocy publicznej dla jednostek ochrony służby zdrowia oraz formy prawne w jakich będą mogły działać jednostki organizacyjne służby zdrowia,
 • wiedzę na temat procesu zlecania i wykonywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawieranych między płatnikiem a świadczeniodawcą, a także określenie sytuacji jego uczestników.

▌ Studia są skierowane do:

 • osób zarządzających jednostkami opieki zdrowotnej,
 • osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych zarówno w publicznych jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej w zakresie opieki zdrowotnej,
 • osób zatrudnionych w innych instytucjach związanych z ochroną zdrowia,
 • osób prowadzących lub chcących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze opieki zdrowotnej,
 • osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 • osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych należące do ich szeroko rozumianej kadry zarządzającej (np. dyrektorzy, główni księgowi, kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych, ordynatorzy/kierownicy oddziałów i ich zastępcy, pielęgniarki naczelne i oddziałowe oraz ich zastępcy, położne oddziałowe itd.), w tym także kadry zarządzającej podmiotów leczniczych.

UWAGA! Absolwenci mają prawo do zajmowania stanowisk kierowniczych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. 2000, Nr 44, poz. 520 z późn. zm.).

▌ Program
MODUŁ PRAWNO-ORGANIZACYJNY

 • Podstawy prawne funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej w Polsce
 • Systemy opieki zdrowotnej w krajach UE
 • Wybrane zagadnienie prawa cywilnego, administracyjnego, karnego
 • Uwarunkowania prawne tworzenia, przekształcania i prowadzenia podmiotów leczniczych
 • Podstawy prawa pracy w opiece zdrowotnej
 • Zdrowie publiczne. Polityka zdrowotna i społeczna. Rola i zadania administracji w systemie opieki zdrowotnej
 • Odpowiedzialność zawodowa i etyka w służbie zdrowia. Prawa pacjenta

MODUŁ ZARZĄDZANIE

 • Podstawy zarządzania podmiotem leczniczym
 • Zarządzanie zmianami. Restrukturyzacja i prywatyzacja
 • Marketing usług medycznych
 • Zarządzanie jakością w opiece zdrowotnej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Elementy zarządzania w sytuacji kryzysowej
 • Systemy informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu podmiotami leczniczymi

MODUŁ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI

 • Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
 • Rachunkowość w podmiotach leczniczych
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych
 • Podstawy controllingu, sprawozdawczości, audytowania

UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE

 • Psychologiczne aspekty zarządzania
 • Zarządzanie konfliktem, negocjacje, stres i wypalenie zawodowe
 • Komunikacja interpersonalna
 • Warsztat umiejętności menadżera – projekt

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków ahademickich.

▌ Partnerzy
Studia prowadzone wspólnie z we współpracy z Warszawską Uczelnią Medyczną im. T. Koźluka.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2000 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.