Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Twój najwierniejszy lekarz to twoja wiedza. Czuwa nad Twoim zdrowiem przez całe Twoje życie. Jak dobry jest ten lekarz? To już zależy od Ciebie”.
Mariusz Deluga

▌ Cel
Celem Studiów jest doskonalenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za zarządzanie w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia. W trakcie studiów słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę, dającą teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne w nowoczesnej ochronie zdrowia.

▌ Co zyskuje Słuchacz:

 • wiedzę związaną z otoczeniem prawnym i ekonomicznym działania jednostek służby zdrowia, w ramach tego przedstawione zostaną akty prawne regulujące problematykę jaką w systemie opieki zdrowotnej odgrywają organy administracji publicznej, także w procesie restrukturyzacji i przekształceń,
 • wiedzę na temat zakresu pomocy publicznej dla jednostek ochrony służby zdrowia oraz formy prawne w jakich będą mogły działać jednostki organizacyjne służby zdrowia,
 • wiedzę na temat procesu zlecania i wykonywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawieranych między płatnikiem a świadczeniodawcą, a także określenie sytuacji jego uczestników.

▌ Studia są skierowane do:

 • osób zarządzających jednostkami opieki zdrowotnej,
 • osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych zarówno w publicznych jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej w zakresie opieki zdrowotnej,
 • osób zatrudnionych w innych instytucjach związanych z ochroną zdrowia,
 • osób prowadzących lub chcących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze opieki zdrowotnej,
 • osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 • osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych należące do ich szeroko rozumianej kadry zarządzającej (np. dyrektorzy, główni księgowi, kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych, ordynatorzy/kierownicy oddziałów i ich zastępcy, pielęgniarki naczelne i oddziałowe oraz ich zastępcy, położne oddziałowe itd.), w tym także kadry zarządzającej podmiotów leczniczych.

UWAGA! Absolwenci mają prawo do zajmowania stanowisk kierowniczych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. 2000, Nr 44, poz. 520 z późn. zm.).

▌ Program
MODUŁ PRAWNO-ORGANIZACYJNY

 • Podstawy prawne funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej w Polsce
 • Systemy opieki zdrowotnej w krajach UE
 • Wybrane zagadnienie prawa cywilnego, administracyjnego, karnego
 • Uwarunkowania prawne tworzenia, przekształcania i prowadzenia podmiotów leczniczych
 • Podstawy prawa pracy w opiece zdrowotnej
 • Zdrowie publiczne. Polityka zdrowotna i społeczna. Rola i zadania administracji w systemie opieki zdrowotnej
 • Odpowiedzialność zawodowa i etyka w służbie zdrowia. Prawa pacjenta

MODUŁ ZARZĄDZANIE

 • Podstawy zarządzania podmiotem leczniczym
 • Zarządzanie zmianami. Restrukturyzacja i prywatyzacja
 • Marketing usług medycznych
 • Zarządzanie jakością w opiece zdrowotnej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Elementy zarządzania w sytuacji kryzysowej
 • Systemy informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu podmiotami leczniczymi

MODUŁ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI

 • Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
 • Rachunkowość w podmiotach leczniczych
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych
 • Podstawy controllingu, sprawozdawczości, audytowania

UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE

 • Psychologiczne aspekty zarządzania
 • Zarządzanie konfliktem, negocjacje, stres i wypalenie zawodowe
 • Komunikacja interpersonalna
 • Warsztat umiejętności menadżera – projekt

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków ahademickich.

▌ Partnerzy
Studia prowadzone wspólnie z Mazowiecką Uczelnią Medyczną w Warszawie.

▌ Czas trwania: dwa semestry.
▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Do 30% zajęć na studiach podyplomowych może być prowadzonych w trybie zdalnym (online).
▌ Cena: 1600 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►