Organizacja i zarządzanie w archiwum

„Jeśli chodzi o mnie, to wątpię, czy sam odkryłem choćby jednego autora. Wszystko, co czytamy, pojawia się przed nami w świetle, które zapalił ktoś inny.”
Olof Lagercrantz

▌ Cel
Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie osób do pełnienia roli menedżera – archiwisty, kierownika archiwum poprzez podniesienie kompetencji i umiejętności z zakresu prawa, podstawowych pojęć z zakresu archiwizacji elektronicznej oraz tradycyjnej, klasyfikacji dokumentów, organizacji systemów kancelaryjnych, standardów stosowanych w procesie opracowania archiwalnego tradycyjnego i z zastosowaniem technologii informatycznych.

Studia są zgodne z:

 • Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. z 2020 r. poz. 164,
 • Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Studia kładą nacisk na umiejętności praktyczne, a oprócz tego zdobędziesz wiedzę z zakresu obiegu informacji, współczesnej kancelarii oraz elektronicznej archiwizacji danych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować:

 • w archiwach państwowych,
 • w archiwach kościelnych,
 • w archiwach zakładowych,
 • w składnicach akt,
 • jako koordynator czynności kancelaryjnych.

Będziesz zajmował/a się różnymi typami materiałów archiwalnych o wartości prawnej lub historycznej.
Atutem studiów jest wykorzystywanie dynamicznych i aktywnych metod prezentacji wiedzy z zastosowaniem ćwiczeń i warsztatów interaktywnych.

▌ Studia są skierowane do:

 • do osób pracujących, które chciałby podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie,
 • do osób, które chcą wyjść naprzeciw zapotrzebowaniom na obecnym runku pracy.
 • do osób zarządzających organizacją chcących poznać prawo i zasady archiwizacji dokumentów
 • do pracowników administracyjnych zajmujących się archiwizacją w organizacji.

Te wyjątkowe studia adresowane są do osób zainteresowanych metodami skuteczniejszego działania w zakresie przygotowania, archiwizacji oraz utrzymywania dokumentów wymagających długoletniego przechowywania.

▌ Program*
Moduł PRAWNE I ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA ARCHIWIZACJI

 • Historia ustroju oraz form kancelaryjnych w XIX i XX w.
 • Prawne aspekty działalności różnych rodzajów archiwów
 • Podstawy teorii i metodyki archiwalnej
 • Podstawy zarządzania archiwum
 • Państwowe i niepaństwowe zasoby archiwalne

Moduł WARSZTAT ARCHIWISTY

 • Dokumentacja i archiwalia niekontaktowe
 • Archiwa i archiwalia współczesne, archiwalia elektroniczne oraz tradycyjne
 • Archiwalia zakładowe
 • Klasyfikacja dokumentów
 • Zarządzanie dokumentacją elektroniczną, organizacja systemów kancelarnych
 • Edytorstwo źródeł elektronicznych
 • Przechowywanie i zabezpieczenie zasobów
 • Język angielski lub niemiecki na poziomie biegłości B2 z zakresu umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem niezbędnym do wykonywania zadań archiwisty
 • Obrona pracy dyplomowej

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Wykładowcy kierunku są najwyższej klasy specjalistami w zakresie prawa administracyjnego, archiwizacji, komunikacji, motywacji, budowania zaufania. Wszyscy są wykładowcami uczelni, pracownikami archiwów państwowych itp. Trenerzy i wykładowcy to wieloletni praktycy z ogromnym doświadczeniem.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2200 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►