Ocena jakości

W WSB funkcjonuje Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia, który zapewnia m.in. systematyczną ocenę jakości procesu kształcenia na prowadzonych studiach. Każdego roku ocenie zostają poddani nauczyciele prowadzący zajęcia na studiach pierwszego stopnia, a także na studiach podyplomowych.

W roku akad. 2019/2020 r. przeprowadzono badania, w wyniku których uzyskano następujące informacje dotyczące opinii studentów na temat jakości procesu kształcenia w WSB:

  • według badanych osób 83% wykładowców prowadzi zajęcia w interesujący sposób;
  • 85% studentów stwierdziło, że dzięki realizacji zajęć w toku studiów pierwszego stopnia ich poziom wiedzy/ umiejętności wzrósł w bardzo dużym bądź dużym stopniu;
  • zdaniem badanych studentów 86% osób prowadzących zajęcia w WSB inspiruje studentów do samodzielnego myślenia, by podwyższyć skuteczność procesu kształcenia.

W semestrze letnim roku akad. 2019/2020 r., ze względu na wyjątkową sytuację związaną z pandemią Covid-19, zajęcia realizowane były w zdecydowanej większości w trybie zdalnym. WSB przeprowadziła badanie wśród studentów studiów pierwszego stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych na temat zdalnych form kształcenia. 38% badanych studentów stwierdziło, że zdalne formy kształcenia odpowiadają im bardziej niż tradycyjne. Jednak aż 62% badanych uznało, że zdecydowanie bardziej woli zajęcia realizowane w trybie stacjonarnym, czyli w budynku Uczelni.
Za najbardziej efektywne zajęcia realizowane zdalnie uznane zostały wykłady i konwersatoria, które ze względu na formułę nie wymagają wyjątkowej aktywizacji studentów, dlatego też ta forma zyskała dużą grupę zwolenników – aż 81% osób ocenia efektywność tych zajęć jak bardzo dobrą bądź dobrą. Również lektoraty językowe prowadzone zdalnie zostały ocenione pozytywnie przez 82% badanych studentów.

Badaniem zostali objęci również absolwenci, którzy kończyli kształcenie w WSB w 2020 r. 100% badanych absolwentów studiów pierwszego stopnia stwierdziło, że studia te były interesujące. Również 100% absolwentów ma poczucie przydatności wiedzy przekazanej w trakcie studiów. 94% ankietowanych absolwentów było zdania, że treści programowe realizowane podczas 3-letniego toku nauki poszerzyły ich wiedzę w bardzo dużym lub dużym stopniu, a 88% badanych odnotowało wzrost umiejętności w stopniu bardzo dużym bądź dużym. W 2020 r. średnia ocena studiów pierwszego stopnia w WSB to 4,61 (w skali 5-2).