Misja i strategia

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.:

1. ROZWIJA NOWOCZESNY SYSTEM KSZTAŁCENIA O WYSOKIEJ JAKOŚCI

 • stale doskonali jakość świadczonych usług edukacyjnych w zakresie: programów kształcenia, procesu dydaktycznego, obsługi studentów i słuchaczy, kadry oraz bazy lokalowo-sprzętowej;
 • zachowuje wysokie standardy współpracy między środowiskiem dydaktycznym uczelni a otoczeniem gospodarczym i społecznym w celu stałego wiązania teorii z praktyką;
 • rozwija umiejętności praktyczne oraz kompetencje interpersonalne studentów i słuchaczy;
 • promuje, docenia i wspiera nauczycieli akademickich uczelni, tak by mogli dostarczać wiedzę i kształtować umiejętności studentów w sposób innowacyjny, przy użyciu nowoczesnych metod dydaktycznych;
 • otwiera się na procesy umiędzynarodowienia i globalizacji;
 • uznaje elementy edukacji pozaformalnej.

2. AKTYWNIE UCZESTNICZY W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM REGIONU

 • monitoruje, analizuje i prognozuje lokalne trendy oraz zjawiska społeczne i gospodarcze;
 • inicjuje i realizuje działania rozwijające kapitał ludzki regionu;
 • jest ważnym partnerem w projektach rozwojowych oraz transferu wiedzy dla podmiotów gospodarczych, administracji publicznej i organizacji społecznych;
 • jest otwarta na współpracę międzynarodową i dialog międzykulturowy;
 • wpływa na poprawę relacji społecznych i gospodarczych dzięki działalności Lubuskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji i Fundacji Centrum Inicjatyw Akademickich

3. ŚCIŚLE WSPÓŁPRACUJE Z BIZNESEM I ŚRODOWISKIEM OKOŁOBIZNESOWYM

 • dynamicznie kształtuje ofertę, będącą odpowiedzią na wyzwania i potrzeby rynku pracy i pracodawców;
 • współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programów studiów, praktyk i szkoleń;
 • rozwija kompetencje społeczne oraz zawodowe studentów zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku i standardami prawnymi;
 • współpracuje z praktykami życia gospodarczego i społecznego prowadzącymi zajęcia dydaktyczne;
 • współpracuje z pracodawcami w zakresie organizacji praktyk zawodowych i wizyt studyjnych dla studentów i słuchaczy
 • współpracuje z organizacjami skupiającymi pracodawców realizując innowacyjne projekty, szkolenia i kursy oraz świadcząc usługi profesjonalnego doradztwa;
 • promuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • wspiera dążenia do polubownego rozwiązywania sporów, szczególnie w sferze gospodarczej.

4. DBA O PARTNERSKIE I PRZYJAZNE RELACJE ZE STUDENTAMI ORAZ INTERESARIUSZAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI

 • opiera relacje studentów, pracowników uczelni oraz kontakty z otoczeniem zewnętrznym na szacunku, tolerancji i poszanowaniu godności człowieka;
 • dzięki bezpośrednim kontaktom „uczeń – mistrz” tworzy klimat wzajemnego zaufania i przyjaźni;
 • wspomaga swoich studentów w rozwijaniu ich zainteresowań związanych z realizowanym kierunkiem studiów, pracą zawodową oraz pomaga w wejściu na rynek pracy i w rozwoju osobistym;
 • kształtuje postawy studentów tak, by byli otwartymi, tolerancyjnymi i odpowiedzialnymi obywatelami demokratycznego społeczeństwa wiedzy;
 • kształci wśród studentów postawy tolerancji i akceptacji różnic międzykulturowych;
 • stwarza atrakcyjne warunki pracy i rozwoju nauczycielom oraz pracownikom administracji uczelni, będące źródłem ich satysfakcji zawodowej.
 • aktywizuje funkcjonowanie Rady Biznesu oraz nawiązuje dwustronne porozumienia z szerokim gronem interesariuszy, w tym ze środowiskiem oświatowym, samorządowym i biznesowym, co pozwala na ugruntowanie roli uczelni jako ważnego partnera biznesowego w regionie.

5. REALIZUJE IDEĘ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

 • studentom i absolwentom uczelnia stwarza warunki do ciągłego rozwoju i uczenia się przez cale życie poprzez realizację studiów podyplomowych i szkoleń oraz systemy promocji dla absolwentów;
 • promuje ideę ciągłego uczenia się w środowisku pracodawców, nauczycieli, samorządowców i pozostałych interesariuszy poprzez organizację szkoleń i kursów, w tym w ramach Bazy Usług Rozwojowych i szkoły językowej WSB – Lingua Academia.