Misja i strategia

BLISKA WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM I ŚRODOWISKIEM OKOŁOBIZNESOWYM
Dzięki bliskiej współpracy ze środowiskiem biznesowym i społecznym WSB:

 • dynamicznie kształtuje ofertę, będącą odpowiedzią na wyzwania rynku;
 • współuczestniczy w bieżącym dialogu środowisk gospodarczych, społecznych i samorządowych;
 • rozwija kompetencje społeczne oraz zawodowe studentów zgodnie z wymogami lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego rynku pracy;
 • aktywnie uczestniczy w inicjatywach społeczno-gospodarczych regionu;
 • jest ważnym partnerem w rozwoju lokalnego środowiska dla przedsiębiorstw, instytucji i organizacji okołobiznesowych;
 • tworzy potencjał kadrowy regionu;
 • współpracuje z praktykami życia gospodarczego i społecznego;
 • jest otwarta na współpracę międzynarodową i dialog międzykulturowy.

NOWOCZESNY SYSTEM KSZTAŁCENIA O WYSOKIEJ JAKOŚCI
Wyższa Szkoła Biznesu:

 • promuje, docenia i wspiera pracowników uczelni, tak by mogli dostarczać wiedzę i kształtować umiejętności studentów w sposób innowacyjny, przy użyciu nowoczesnych metod dydaktycznych;
 • dąży do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług w zakresie: programów kształcenia, procesu dydaktycznego, obsługi studentów i słuchaczy, kadry oraz bazy lokalowo-sprzętowej;
 • zachowuje wysokie standardy współpracy między środowiskiem dydaktycznym uczelni a gospodarczym i społecznym regionu w celu wiązania teorii z praktyką;
 • dąży do stwarzania warunków do mobilności międzynarodowej dla studentów i kadry;
 • uznaje elementy edukacji pozaformalnej.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO STUDENTA

 • bezpośredni kontakt wykładowców ze studentami tworzy klimat wzajemnego zaufania i przyjaźni;
 • relacje studentów, pracowników uczelni oraz kontakty z otoczeniem zewnętrznym oparte są na szacunku, tolerancji i poszanowaniu godności człowieka;
 • uczelnia wspomaga swoich studentów w rozwijaniu ich zainteresowań związanych z realizowanym kierunkiem studiów;
 • uczelnia kształtuje osobowość studentów tak, by byli otwartymi, tolerancyjnymi i odpowiedzialnymi obywatelami demokratycznego społeczeństwa wiedzy;
 • uczelnia kształci wśród studentów postawy tolerancji i akceptacji różnic międzykulturowych;
 • studentom i absolwentom uczelnia zapewnia warunki do ciągłego rozwoju i uczenia się przez cale życie.

DZIAŁALNOŚĆ KONSULTINGOWA
Uczelnia:

 • realizuje projekty doradcze, badawcze i szkoleniowe na rzecz lokalnego środowiska;
 • organizuje konferencje o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Cele strategiczne na lata 2015-2019
KSZTAŁCENIE:

 • Doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości świadczenia usług edukacyjnych
 • Poszerzanie i aktualizacja programów kształcenia na studiach I stopnia zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy
 • Lider na lubuskim rynku kształcenia podyplomowego

ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ

 • Zapewnienie stabilności ekonomicznej i dywersyfikacja przychodów
 • Wdrożenie zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania Uczelnią

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

 • Wzmocnienie wizerunku i rozpoznawalności marki Uczelni zaangażowanej na rzecz lokalnej społeczności
 • Bliska współpraca z interesariuszami w zakresie programów kształcenia, szkoleń i konsultingu