Mediator oświatowy – kurs

Szkolenia i kursy Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

KURS: MEDIATOR OŚWIATOWY
Mediacje oświatowe jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów w szkole

 • Cele kursu: wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu efektywnego rozwiązywania konfliktów związanych z prawem oświatowym, poznanie technik mediacyjnych oraz ich wykorzystanie w tworzeniu szkolnych środowisk mediacyjnych. Uczestnicy będą potrafili wzmocnić zaangażowanie oraz odpowiedzialność obu stron sporu dzięki wytworzeniu przyjaznej mediacjom atmosfery. Zostaną zapoznani z rozwiązaniami umożliwiającymi budowanie kultury mediacji w szkole.
  Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał:
  – wiedzę w zakresie zasad stosowania technik mediacyjnych w szkole;
  – umiejętności:

  • rozpoznawania konfliktów nadających się do rozwiązania w trybie mediacji oświatowej lub rówieśniczej,
  • zamiany dotychczasowego rozpatrywania spornych przypadków z orzekania winy i kary na komunikowanie stron w trybie mediacyjnym,
  • prowadzenia rozmów z wykorzystaniem technik mediacji,
  • praktykowania wybranych technik postępowania mediacyjnego w codziennej praktyce szkolnej,
  • rozwiązywania sporów między uczniami z wykorzystaniem mediacji – w tym mediacji rówieśniczej.
 • Metodologia: cykl warsztatów połączonych z wykładami wprowadzającymi w omawianą tematykę, praktyczne warsztaty mediacyjne.
 • Materiały: każdy uczestnik otrzyma pełen zakres materiałów oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Czas trwania kursu: 55 godzin.
 • Liczebność grupy: nie mniejsza niż 10 osób.
 • Termin realizacji kursu: kurs rozpocznie się w momencie zebrania grupy 10-osobowej, jednak nie później niż do dnia 01.06.2020r.
 • Miejsce realizacji kursu: Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Koszt usługi szkoleniowej na 1 osobę: 450 zł brutto.
 • Informacje: tel. 784 595 662, 95 733 66 68, e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

PROGRAM kursu:

Podstawy prawne – 10 godz.
– Podstawy prawne prowadzenia mediacji w Polsce
– Mediacje a prawo oświatowe i administracyjne
– Wybrane zagadnienia z Kodeksu Karnego, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Kodeksu Cywilnego
– Wynagrodzenie mediatora
Podstawy mediacji – przyczyny, korzyści, sposoby postępowania – 12 godz.
– Mediacje jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów – wprowadzenie
– Zasady prowadzenia mediacji
– Postępowanie mediacyjne
– Wstęp do postępowania mediacyjnego
– Pierwsze spotkania mediacyjne stron
– Rola mediatora
– Warunki i miejsce prowadzenia mediacji
Narzędzia postępowania mediacyjnego- aktywne słuchanie – 7 godz.
– Komunikacja podczas postępowania mediacyjnego – wprowadzenie
– Skuteczna komunikacja
– Przeszkody komunikacyjne
– Mediacja, czyli forma trialogu
– Podstawy i techniki aktywnego słuchania
– Pięć kluczowych zasad aktywnego słuchania
Mediacja w sytuacji konfliktu – 6 godz.
– Zakłócenia relacji komunikacyjnych
– Zjawisko konfliktu
– Zarządzanie konfliktem
– Praktyka rozwiązywania sytuacji konfliktowych
– Priorytety w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych
– Typy rozwiązań w sytuacjach konfliktowych
Proces prowadzenia mediacji – 10 godz.
– Arena mediacji
– Strony w mediacji
– Główne zadania mediatora
– Kluczowe działania mediatora
– Metody postępowania mediacyjnego
– Techniki mediacyjne
– Zasady wzmacniające poprawę komunikacji między stronami
– Rodzaje pytań w mediacji
– Hipoteza i wyjaśnianie
Szkoła przyjazna mediacjom – 10 godz.
– Podstawy pomagania uczniom w rozwiązywaniu ich problemów
– Mediacje szkolne
– Mediacje rówieśnicze
– Budowanie środowiska promediacyjnego w szkole
– Rozmowa ze stronami
– Mediacje bezpośrednie
– Rozmowa indywidualna
– Podsumowanie