Leadership z elementami coachingu

„Do zadań przywódcy należy pokazanie nowych dróg, odrzucenie tabu, zgoda na różnorodność i wolność myślenia. (…) menedżer, który chce prowadzić, powinien wspierać pracowników, zachęcać ich do samodzielnej pracy i rozwoju ich własnych pomysłów”.
Andrzej Jeznach
„Szef, który myśli,
bo warto i się opłaca”
Wyd. Helion 2018

WYJĄTKOWA SPECJALNOŚĆ!

Leadership z elementami coachingu – jedyna oferta w regionie!

▌ Cel
Programu studiów na specjalności Leadership z elementami coachingu jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed współczesnymi menadżerami zarządzającymi w burzliwym otoczeniu, szczególnie po okresie intensywnych zmian wywołanych pandemią. Od prawdziwego przywódcy współczesny rynek pracy wymaga dziś nie tylko twardej wiedzy, ale też umiejętności miękkiego zarządzania. Znajomość potencjału swojego i członków zespołu, umiejętność oceny i doboru zadań dla pracowników zgodnych z ich osobistymi zdolnościami i preferencjami, budowania relacji, podnoszenia efektywności pracy zespołu, wyszukiwanie i umiejętne wykorzystanie talentów to MUST HAVE dzisiejszego lidera.
Zajęcia mają charakter warsztatowy – nastawione są na praktyczne ćwiczenie umiejętności w odniesieniu do realnych sytuacji biznesowych.

▌ Co zyskuje Słuchacz:

 • przy pomocy wybranych narzędzi zbada i oceni swój potencjał oraz styl zarządzania,
 • zdobędzie umiejętności rozumienia siebie i innych, komunikowania się i rozwiązywania konfliktów oraz zrozumie jak ważna jest postawa otwartości i współpracy,
 • dowie się jak budować autorytet szefa, opracuje własne reguły, zgodnie z którymi chciałby zarządzać zespołem,
 • rozwinie swoje umiejętności w zakresie wystąpień publicznych, zachowania się w trudnych sytuacjach, budowania zaangażowania współpracowników, udzielania informacji zwrotnej pozytywnej i korygującej, oceniania oraz motywowania pracowników,
 • pozna narzędzia coachingowe i nauczyć się ich stosowania,
 • zapozna się z narzędziami diagnostycznymi, dzięki którym określi potencjał swój i swojego zespołu,
 • podzieli się doświadczeniami z członkami innych zespołów.

▌ Studia są skierowane do:

 • menedżerów średniego i wyższego szczebla, którzy chcą podnieść swoją skuteczność komunikacji i zarządzania w modelu coachingowym,
 • doświadczonych menedżerów o twardych kompetencjach zarządczych, którzy chcą je uzupełnić miękkimi umiejętnościami,
 • właścicieli firm, team liderów, osób zarządzających zespołami i projektami chcących poznać różne narzędzia diagnostyczne, techniki motywowania, budowania zespołu oraz kształtowania własnego autorytetu.

▌ Program*

Moduł LIDER W ORGANIZACJI

 • Przywództwo w zmianie i kryzysie
 • Trening kompetencji przywódczych
 • Przywództwo osobiste – autodiagnoza własnego stylu kierowania
 • Wykorzystanie narzędzi psychometrycznych w biznesie: FACET5, FRIS, Extended DISC
 • Etykieta w spotkaniach on i offline
 • Wystąpienia publiczne
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji

Moduł LIDER – ZESPÓŁ – ORGANIZACJA

 • Komunikacja oparta na feedbacku
 • Konflikty w organizacji
 • Narzędzia mediacyjne i negocjacyjne
 • Facylitacja – metoda pracy z grupą
 • Jak budować efektywny zespół
 • Zespół czy grupa – motywowanie do działania
 • Nowy sposób myślenia o motywacji – Reiss Motivation Profile
 • Gra biznesowa

Moduł COACHING W ORGANIZACJI

 • Coaching – zasady i narzędzia
 • Coaching indywidualny
 • Coaching grupowy i zespołowy

Studia kończą się obroną prezentacji egzaminacyjnej (analiza studium przypadku).
* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią głównie eksperci i praktycy oraz trenerzy umiejętności miękkich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2900 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.