Kurs Polskiego Języka Migowego (PJM)

Szkolenia i kursy Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Kursy Polskiego Języka Migowego (PJM)

  • Kurs na poziomie elementarnym (A1/A2)
  • Kurs na poziomie doskonalącym (A2/B1)
  • Kurs na poziomie zaawansowanym (B1/B2)

Kursy weekendowe (każdy po cztery weekendy).

Liczba godzin: po 70 godzin każdy kurs.

Koszt kursu: możliwość dofinansowania do kursu ze środków PFRON – zwrot nawet do 95% kosztów!

Termin kursu (4 weekendowe zjazdy): tel. 784 595 662.

ZAPISY
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: podyplomowe@wsb.gorzow.pl.

LICZEBNOŚĆ GRUPY
Co najmniej 10 osób (w przypadku zebrania się mniejszej liczby osób grupy mogą zostać połączone lub organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od uruchomienia kursu).

WYMAGANIA WSTĘPNE
W przypadku kursu elementarnego nie ma wymagań wstępnych. Kandydaci na kurs doskonalący muszą legitymować się ukończeniem kursu elementarnego. Kandydaci na kurs zaawansowany muszą legitymować się ukończeniem kursu doskonalącego.

MIEJSCE SZKOLENIA
Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25 (naprzeciwko wieżowca Gorem).

ORGANIZATORZY

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
W przypadku korzystania z dofinansowania Uczelnia pośredniczy w zawarciu umowy między uczestnikiem a PFRON. Wzór wniosku w załączniku.

Dofinansowanie przyznawane jest indywidualnie każdemu uczestnikowi, który podpisze umowę z PFRONem po spełnieniu poniższych warunków oraz uzasadnieniu wniosku.
Wysokość dofinansowania może maksymalnie wynosić 20% przeciętnego wynagrodzenia ustalonego przez GUS za poprzedni kwartał (obecnie 855,40 zł).
Warunkiem przystąpienia do szkolenia i wnioskowania o dofinansowanie jest wniesienie wkładu własnego w wysokości 200 zł na konto WSB: nr 69 8355 0009 0017 2752 2000 0001; Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku w terminie podanym dla każdej edycji szkolenia.
Uczelnia ma obowiązek zgłosić listę uczestników do PFRON oraz wystawić zaświadczenie o zakwalifikowaniu na kurs.
Uczelnia po zakończeniu szkolenia wyda zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz fakturę VAT lub rachunek wystawione imiennie na wnioskodawcę w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia, co stanowić będzie podstawę do uzyskania dofinansowania.
Wnioskodawca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty wynikającej z różnicy między wysokością całkowitej opłaty za kurs a sumą wkładu własnego i dofinansowania uzyskanego przez PFRON w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.

KONTAKT:
tel. 784 595 662, 95 733 66 68,
e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA udziału w kursie DOFINANSOWANIE PFRON - Rozporządzenie MPiPS i wzory wniosków