KPA – nowelizacja przepisów

Kursy i Szkolenia Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Kodeks postępowania administracyjnego – zagadnienia teoretyczne i praktyczne – stan obecny i planowane zmiany
Cel szkolenia: omówienie i analiza, w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, przepisów ogólnych i przepisów postępowania objętych regulacją Kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności w zakresie postępowania prowadzonego przed organem I instancji, w tym aktów kończących to postępowanie, jak również postępowań nadzwyczajnych prowadzonych przez ten organ. W ramach szkolenia przedstawione zostaną również założenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1183).

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8h szkoleniowych
Miejsce szkolenia: siedziba WSB w Gorzowie Wlkp./ u zleceniodawcy

Ramowy PROGRAM:

  • Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
  • Organ prowadzący postępowanie administracyjne oraz uczestnicy postępowania administracyjnego.
  • Przebieg postępowania przed organem I instancji (zagadnienia „techniczno – procesowe” w postępowaniu administracyjnym: załatwianie spraw, doręczenia, wezwania, terminy, protokoły i adnotacje, udostępnianie akt; wszczęcie postępowania administracyjnego; postępowanie dowodowe przed organem I instancji, w tym zakres, środki dowodowe, obowiązki organu, uprawnienia i obowiązki stron i uczestników postępowania, rozprawa administracyjna).
  • Akty kończące postępowanie przed organem I instancji.
  • Wznowienie postępowania i inne postępowania nadzwyczajne prowadzone przez organ I instancji.
  • Postępowanie administracyjne w świetle orzecznictwa.
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw – zakres podstawowy lub rozszerzony