NOWOŚĆ! Kierunek PRAWO I FINANSE W BIZNESIE

Rekrutacja
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. prowadzi 3-letnie STUDIA I STOPNIA (licencjackie) na kierunkach o profilu praktycznym.

*** N O W O Ś Ć ***

Kierunek PRAWO I FINANSE W BIZNESIE

Prawo i finanse w biznesie to kierunek studiów, który wyposaży studenta w bogaty zestaw wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu nauk społecznych pożądanych przez pracodawców: prawa i finansów oraz zarządzania. Absolwent kierunku Prawo i finanse w biznesie, dzięki wiedzy z zakresu prawnego otoczenia biznesu, a także finansowych i ekonomicznych uwarunkowań działalności gospodarczej, będzie przygotowany do prowadzenia własnej firmy oraz pełnienia funkcji menedżerskich w firmach i instytucjach.

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Prawo i finanse w biznesie o profilu praktycznym absolwent będzie mógł realizować swoje ambicje zawodowe firmach, instytucjach i działach takich jak biura doradztwa finansowego, podatkowego, inwestycyjnego, prawnego, firmy konsultingowe, działy finansowe, kadr, HR, rozwoju, jednostki administracji rządowej i samorządowej, banki, urzędy skarbowe i celno-skarbowe.


MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE na kierunku PRAWO I FINANSE W BIZNESIE

Wyższa Szkoła Biznesu jako jedyna w regionie proponuje studiowanie dwóch specjalności w systemie modułowym – za cenę jednego czesnego miesięcznie.

Student WSB w trakcie trzech lat studiów ukończy DWIE SPECJALNOŚCI (a nie jedną – jak w innych uczelniach). Specjalności zostały ze sobą połączone w moduły. Każdy MODUŁ obejmuje DWA ZAKRESY TEMATYCZNE – ściśle ze sobą powiązane i komplementarne wobec siebie, w których treści uzupełniają się wzajemnie. Połączenie dwóch specjalności z nowoczesnym podejściem do kształcenia na studiach I stopnia daje szansę na sprostanie oczekiwaniom rynku pracy. Absolwent WSB będzie wyposażony w praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do satysfakcjonującej pracy zawodowej.

Do wyboru następujące MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE:

  • Prawo w przedsiębiorstwie oraz Finanse w przedsiębiorstwie
  • Prawo podatkowe oraz Finanse i podatki.

Prawo w przedsiębiorstwie oraz Finanse w przedsiębiorstwie

Prawo w przedsiębiorstwie
Celem specjalności jest kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy prawniczej w praktyce zarządzania organizacją. Specjalność przygotuje z zakresu wiedzy prawniczej stanowiącej istotny aspekt zarządzania organizacją. Umiejętność sporządzania umów, znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych, kwestii restrukturyzacji bądź likwidacji przedsiębiorstwa, to tylko niektóre z ważnych zagadnień podejmowanych podczas zajęć specjalnościowych. Znajomość przepisów prawa jest niezbędna w prowadzeniu każdej działalności gospodarczej.
Prawo w przedsiębiorstwie przygotowuje do pracy we wszelkiego typu organizacjach o różnym charakterze: firmach, instytucjach, NGOs. Specjalność umożliwi podjęcie pracy na stanowiskach zarządzających w różnych jednostkach gospodarczych, szczególnie tych, w których niezbędne jest częste i praktyczne posługiwanie się przepisami prawnymi.
Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
• interpretacji przepisów prawa,
• sporządzania umów w obrocie gospodarczym,
• postępowania przed sądami administracyjnymi,
• prawa spadkowego w działalności gospodarczej,
• restrukturyzacji i likwidacji przedsiębiorstwa.

Finanse w przedsiębiorstwie
Specjalność uczy podejścia do zarządzania finansami w oparciu o najnowszą wiedzę i przygotowuje do sprawnego posługiwania się instrumentami finansowymi. Studenci zostaną dobrze przy-gotowani do samodzielnego zarządzania aspektami finansowego wymiaru działalności przedsiębiorstwa oraz formułowania i realizacji strategii finansowej.
Specjalność Finanse w przedsiębiorstwie przygotowuje do objęcia stanowisk każdego szczebla w strukturach administracyjnych firm, banków, instytucji, urzędów rządowych i samorządowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
• amortyzacji podatkowej,
• podstaw VAT,
• podstaw rachunku efektywności inwestycji,
• podatków dochodowych PIT i CIT w firmie.


Prawo podatkowe oraz Finanse i podatki

Prawo podatkowe
Studia wyposażą studenta w szeroką wiedzę z zakresu prawa podatkowego i jego zastosowania w pracy specjalisty, menedżera, przedsiębiorcy, urzędnika, doradcy.
Absolwenci specjalności będą wysoko cenionymi na rynku pracy specjalistami posiadającymi umiejętności niezbędne do prawidłowego stosowania i interpretacji prawa podatkowego. Będą mogli poszukiwać pracy w biurach doradztwa podatkowego, w organach skarbowych i podatkowych oraz jako pracownicy działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych.
Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
• zasad prowadzenia ksiąg podatkowych,
• sporządzania pism w sprawach podatkowych,
• podstaw prawnych wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
• postępowania przed sądami administracyjnymi,
• podatków i opłat lokalnych.

Finanse i podatki
Specjalność wychodzi naprzeciw potrzebom praktyki gospodarczej. Pozwala poznać i zrozumieć podatki i system podatkowy. To wyjątkowa możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z dwóch cenionych przez pracodawców zakresów: finansów i podatków. Studenci poznają zagadnienia dotyczące podatku VAT, świadczeń pozapłacowych, nauczą się zarządzać kosztami.
Znajomość zagadnień związanych z kwestią finansów i podatków jest niezwykle istotna w zarządzaniu firmą lub instytucją, dlatego pracodawcy doceniają kompetencje w tym zakresie.
Absolwenci będą mieli możliwość zdobycia pracy jako menedżerowie i specjaliści w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, bankach oraz różnego typu instytucjach świadczących usługi doradztwa finansowego i podatkowego.
Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
• podatku VAT w transakcjach gospodarczych,
• opodatkowania świadczeń pozapłacowych,
• zarządzania kosztami podatkowymi,
• opodatkowania operacji gospodarczych.

Aktualnosci_WSB-rekrutacjaLIC20201
Llicencjat_2020-okladka