Jakość kształcenia

Przejawem dążenia do osiągnięcia wysokiego poziomu organizacji procesu dydaktycznego w WSB jest Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) wprowadzony w 2006 r. i na bieżąco aktualizowany.

System zawiera wszystkie elementy procesu zapewnienia jakości kształcenia: ocenianie, zapewnienie oraz doskonalenie procesu jakości kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach podyplomowych oraz szkoleniach i kursach dokształcających, dzięki czemu jakość procesu kształcenia jest na bieżąco monitorowana i doskonalona – zgodnie z wymogami prawnymi.

Model kształcenia w WSB uwzględnia potrzeby i oczekiwania odbiorców usług edukacyjnych, czyli studentów i słuchaczy, ich pracodawców oraz potrzeby środowiska lokalnego. Dbając o jakość usług edukacyjnych oraz obsługę studentów i wykładowców Uczelnia z uwagą dobiera kadrę nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych.

Celem Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest:

 • ocena, zapewnienie, stałe monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia,
 • podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
 • informowanie o jakości kształcenia zainteresowanych osób i środowisk, a w szczególności studentów, kandydatów na studia, pracowników oraz pracodawców.

Zakres działania USZJK:

 • przegląd i monitorowanie wymagań prawnych regulujących proces kształcenia,
 • monitorowanie wymagań kadrowych,
 • ocena procesu kształcenia,
 • ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym ocenę nauczycieli akademickich oraz obsługi administracyjnej,
 • ocena dostępności informacji na temat kształcenia,
 • zbieranie opinii studentów i absolwentów WSB o przebiegu studiów,
 • zbieranie opinii pracodawców na temat przygotowania absolwentów WSB do pracy zawodowej,
 • wypracowanie instrumentów służących zapewnieniu jakości kształcenia.

USZJK uwzględnia weryfikację i ocenę procesu kształcenia dotyczącą:

 • programów kształcenia oraz programów i planów studiów,
 • osiąganych efektów uczenia się oraz sylwetki absolwenta,
 • realizowanego systemu punktowego (ECTS),
 • wymagań stawianych pracom dyplomowym,
 • programu i realizacji praktyk studenckich.

W kształtowaniu procesu dydaktycznego istotnym elementem są opinie studentów zbierane w formie anonimowych ankiet dotyczących analizy poszczególnych form prowadzonych zajęć, oceny wykładowców oraz pracy pozostałych osób związanych z procesem kształcenia w WSB. Ponadto zajęcia realizowane w ramach studiów pierwszego stopnia są hospitowane.

W realizację zaleceń Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia zaangażowane są wszystkie komórki organizacyjne WSB.

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zarządzenie Rektora ws. USZJK

AKREDYTACJE Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Kierunkowe efekty uczenia się dla studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie – o profilu praktycznym

Kierunkowe efekty uczenia się dla studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie w biznesie i administracji – o profilu praktycznym

Weryfikacja efektów uczenia się

Procedura antyplagiatowa

Ocena jakości kształcenia w WSB w 2021 r.

Raport Samooceny WSB – Ocena programowa na niestacjonarnych studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym