Jakość kształcenia

Akredytacje

Procedura antyplagiatowa

Przejawem dążenia do osiągnięcia wysokiego poziomu organizacji procesu dydaktycznego w WSB jest Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia wprowadzony w 2006 r.

Zapisy Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia WSB wypełniają obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego doskonalenia jakości kształcenia nałożony na uczelnie przez obowiązujące regulacje prawne.

Model kształcenia w WSB uwzględnia potrzeby i oczekiwania odbiorców usług edukacyjnych, czyli studentów, ich przyszłych pracodawców oraz potrzeby środowiska lokalnego. Dlatego jakość oferowanej w WSB usługi edukacyjnej musi odpowiadać wymogom sylwetki absolwenta poszukiwanego na lokalnym rynku pracy.

System zawiera wszystkie elementy procesu jakości kształcenia: ocenianie, zapewnienie oraz doskonalenie procesu jakości kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach podyplomowych oraz szkoleniach i kursach dokształcających. W realizację zaleceń Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia zaangażowane są wszystkie komórki organizacyjne WSB.

Celem Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest:

 • ocena, zapewnienie, stałe monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia,
 • podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
 • informowanie o jakości kształcenia zainteresowanych osób i środowisk, a w szczególności studentów, kandydatów na studia, pracowników oraz pracodawców.

Zakres działania USZJK:

 • przegląd i monitorowanie wymagań prawnych regulujących proces kształcenia,
 • monitorowanie wymagań kadrowych,
 • ocena procesu kształcenia,
 • ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym ocenę nauczycieli akademickich oraz obsługi administracyjnej,
 • ocena dostępności informacji na temat kształcenia,
 • zbieranie opinii absolwentów WSB o przebiegu odbytych studiów,
 • zbieranie opinii pracodawców na temat przygotowania absolwentów WSB do pracy zawodowej,
 • wypracowanie instrumentów służących zapewnieniu jakości kształcenia.

Dbając o jakość usług edukacyjnych oraz obsługę studentów i wykładowców Uczelnia z uwagą dobiera kadrę akademicką i pracowników administracyjnych.

W kształtowaniu procesu dydaktycznego istotnym elementem są opinie studentów zbierane w formie anonimowych ankiet dotyczących analizy poszczególnych form prowadzonych zajęć, oceny wykładowców oraz pracy pozostałych osób związanych z procesem kształcenia w WSB. Ponadto zajęcia realizowane w ramach studiów pierwszego stopnia są hospitowane.

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zarządzenie Rektora WSB – USZJK