Informacje ogólne o mediacji

Centrum Mediacji Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp

Co warto wiedzieć o mediacji

MEDIACJA I JEJ CEL

 • Mediacja to pozasądowy dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania konfliktu.
 • W mediacji strony podejmują wszelkie decyzje związane z ich konfliktem i decydują o jej wyniku.
 • W postępowaniu mediacyjnym nie potrzebne są materiały dowodowe i nie ma „walki” na argumenty.
 • Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony sporu, by żadna z nich nie wyszła w poczuciu krzywdy.
 • Bardzo ważne jest również to, co strony w toku postępowania mediacyjnego zdołają sobie wyjaśnić.

ZASADY MEDIACJI

 • DOBROWOLNOŚĆ – do mediacji strony przystępują z własnej nie przymuszonej woli i są gotowe do zawarcia porozumienia.
 • POUFNOŚĆ – wszyscy uczestnicy postępowania mediacyjnego zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w jego toku.
 • DZIAŁANIE W DOBREJ WIERZE – mówienie prawdy i nieprzeinaczanie faktów, niemanipulowanie.
 • ZASADA SZACUNKU – wzajemne poszanowanie godności wszystkich uczestników postępowania mediacyjnego.

MEDIATOR

 • To osoba godna zaufania, posiadająca wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia postępowania mediacyjnego.
 • Jest zobowiązany do zachowania bezstronności i neutralności wobec konfliktu stron.
 • Rzetelnie informuje strony o istocie i przebiegu mediacji.
 • Prowadzi mediację w oparciu o zasadę samodzielności i autonomii sporu.
 • Współpracuje z innymi specjalistami dla dobra postepowania mediacyjnego.
 • Zapewnia stronom neutralne miejsce do prowadzenia mediacji.
 • Dba o dobrą atmosferę i prawidłowy przebieg postępowania mediacyjnego.

ZALETY MEDIACJI
SKUTECZNA – przerywa bieg terminów przedawnienia, a zakończona ugodą ma moc równą ugodzie zawartej przed sądem, która z kolei stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do prowadzenia egzekucji;
TANIA – jej koszty są relatywnie nieduże i łatwe do skalkulowania w przeciwieństwie do kosztów i wydatków sądowych;
SZYBKA – jej przebieg jest elastyczny i uzależniony od woli i aktywności stron a nie od przepełnionego terminarza sądowego;
DYSKRETNA – o fakcie jej prowadzenia wie bardzo mały krąg osób, co jest to szczególnie ważne w stosunkach rodzinnych, czy też sąsiedzkich;
POUFNA – tajność jej przebiegu i wszystkich szczegółów ochronione są prawnie, a mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa i stanowi to całkowite przeciwieństwo posiedzeń sądowych, które z zasady są jawne (bardzo istotne dla np. wrażliwych spraw osobistych);
PRZEJRZYSTA – strony mogą otwarcie się wypowiadać, a przebieg mediacji jest prosty i całkowicie odformalizowany w przeciwieństwie do skomplikowanych procedur sądowych;
EFEKTYWNA – oferuje olbrzymią ilość nieszablonowych rozwiązań i pełną kontrolę stron nad jej przebiegiem, co nie jest możliwe przy rozwiązaniu sądowym;
PRZYJAZNA – spotkanie na neutralnym gruncie i osoba mediatora jako przewodnika procesu pomaga nie tylko wypracować ugodę ale również pozostać w zgodzie (szczególnie istotne dla członków rodziny, a także sąsiadów, co nigdy nie jest łatwe przy kontradyktoryjnym procesie i stresie związanym z przebywaniem na sali sądowej.