Dlaczego WSB

Rekrutacja Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Nasze atuty – Twój sukces!

Szanowni Państwo,
wybór studiów jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Wyższe wykształcenie to przepustka do szeroko pojętej kariery zawodowej.

Pragnę zachęcić wszystkich poszukujących miejsca do podnoszenia swoich kwalifikacji, by wybrali Wyższą Szkołę Biznesu – zarówno podejmując studia I stopnia, jak i studia podyplomowe oraz szkolenia. Dwadzieścia lat działalności dydaktycznej i naukowej Uczelni to okres budowania marki Uczelni, która jest dziś rozpoznawalna w regionie i uznana przez pracodawców.
Od początku istnienia podkreślamy nasz związek z Gorzowem i lokalnym środowiskiem biznesowym oraz społecznym. Efektem współpracy z pracodawcami skupionymi w działającej od 2011 r. Radzie Biznesu, są programy kształcenia dostosowane do oczekiwań lokalnego rynku pracy.
Wzrastające oczekiwania otoczenia zewnętrznego (społecznego i gospodarczego) skłaniają nas do poszukiwania nowych rozwiązań i koncepcji w zakresie rozwoju naukowego, dydaktycznego i eksperckiego. Chcemy podejmować nowe wyzwania i poszerzać obszar działalności.

Zapraszam wszystkich, którzy szukają możliwości dalszego rozwoju i realizacji własnych aspiracji życiowych, do studiowania w Wyższej Szkole Biznesu.
dr Anna Czekirda Rektor WSB

System nauczania w WSB preferuje aktywne metody prowadzenia zajęć:

  • praca zespołowa, rozwijająca umiejętność planowania pracy własnej i zespołu,
  • wyjazdy studyjne, studiowanie przypadków (case studies), dające możliwości zapoznawania się z dobrymi praktykami, rozwijające kreatywność i elastyczność w działaniu,
  • prace projektowe uczące myślenia perspektywicznego, rozwijające myślenie innowacyjne w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i społecznej,
  • warsztaty i konwersatoria, kształtujące aktywną postawę, kreatywność, gotowość do podejmowania nowych wyzwań zawodowych.

Jakość
Jakość kształcenia jest priorytetem WSB. Przejawem dążenia do osiągnięcia wysokiego poziomu organizacji procesu dydaktycznego jest wprowadzony w 2006 r. Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Dbając o jakość usług edukacyjnych oraz obsługę studentów i wykładowców, uczelnia z uwagą dobiera kadrę akademicką i pracowników administracyjnych. W kształtowaniu procesu dydaktycznego istotnym elementem są opinie studentów zbierane w formie anonimowych ankiet dotyczących analizy poszczególnych form prowadzonych zajęć, oceny wykładowców oraz pracy pozostałych osób związanych z procesem kształcenia w WSB. Ponadto zajęcia realizowane w ramach studiów I stopnia są hospitowane.
Więcej o jakości ->>

Wykładowcy
Gwarancją jakości kształcenia w WSB jest kadra wykładowców o wysokich kwalifikacjach zawodowych:

  • własna kadra naukowa,
  • kadra z renomowanych polskich uczelni poznańskich oraz szczecińskich,
  • przedstawiciele praktyki gospodarczej.

W trosce o wysoki poziom nauczania, jakość usług edukacyjnych oraz obsługę studentów, Wyższa Szkoła Biznesu szczególnie starannie dobiera kadrę akademicką i pracowników administracyjnych.

Uczelnia ściśle współpracuje z szerokim gronem praktyków, którzy swoją wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi uzupełniają kadrę nauczycieli akademickich. W WSB, jako jedynej uczelni w regionie, zajęcia specjalnościowe prowadzą przedstawiciele kadry zarządzającej gorzowskich firm i instytucji, w tym największych gorzowskich firm z kapitałem zagranicznym, m.in. takich jak Faurecia, TPV Displays, SE Bordnetze oraz specjaliści ze służb mundurowch.