Controlling finansowy

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Zrobić budżet, to wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast zastanawiać się, gdzie się rozeszły”.
John C. Maxwell

▌ Cel
Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w codziennej pracy controllera finansowego oraz pracowników wspomagających jego działalność.
W trakcie zajęć słuchacze poznają podstawowe zasady i narzędzia controllingu finansowego, produkcyjnego, inwestycyjnego, personalnego oraz nowoczesne rozwiązania wspomagające procesy optymalizacyjne.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Słuchacz zdobywa kompetencje praktyczne w zakresie wykorzystania instrumentów controllingu operacyjnego i strategicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, które pozwolą podnieść kwalifikacje zawodowe.

Słuchacz będzie potrafił w szczególności:

 • oceniać potencjał strategiczny i uczestniczyć w formułowaniu strategii podmiotu gospodarczego,
 • oceniać i planować sytuację finansową przedsiębiorstwa dla potrzeb podejmowania decyzji,
 • przygotowywać i prezentować raporty biznesowe,
 • zrozumieć znaczenie controllingu w modelach biznesowych na różnych poziomach zarządzania,
 • komunikować się w ramach relacji biznesowych (wewnętrznych i zewnętrznych używać wybranych),
 • analizować, kontrolować i korygować politykę zarządzania należnościami i zobowiązaniami przedsiębiorstwa,
 • używać narzędzi rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami,
 • stosować wybrane narzędzia kontroli wewnętrznej,
 • planować przychody, koszty, wpływy i wydatki podmiotu gospodarczego,
 • przygotować, monitorować i rozliczać budżet,
 • analizować i rozliczać koszty,
 • oceniać efektywność inwestycji,
 • analizować czynniki wpływające na kreowanie wartości przedsiębiorstwa.

▌ Studia są skierowane do:

 • wszystkich osób pracujących lub zamierzających pracować w działach ekonomiczno-finansowych, uczestniczących w procesach zarządzania lub te procesy wspierające, chcących poznać od strony praktycznej finanse spółek i narzędzia controllingowe,
 • menedżerów różnych szczebli kierowniczych, controllerów, analityków finansowych, służb finansowo-księgowych chcących zdobyć kompetencje i umiejętności z zakresu efektywnego wsparcia zarządzania własnym przedsiębiorstwem oraz sprawowania nadzoru właścicielskiego,
 • osób chcących podjąć pracę lub już pracujących w działach finansowych firm i spółek,
 • osób chcących zawodowo zajmować się działalnością doradczą, audytorską i ekspercką.

UWAGA: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 227), absolwenci studiów podyplomowych uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowisk w służbach finansowych oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków kontrolera finansowego.

▌ Program*

MODUŁ WSTĘPNY

 • Rola, znaczenie i funkcje controllingu w przedsiębiorstwie (w tym controlling operacyjny i strategiczny).
 • Organizacja i wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwie.
 • Sprawozdania finansowe – bilans, rachunek wyników, cashflow.
 • Podstawy analizy ekonomicznej – terminologia, wskaźniki, zależności ekonomiczne w firmie.

MODUŁ PODSTAWOWY

 • Budżetowanie, klucze podziałowe i analiza odchyleń.
 • Controlling produkcyjny jako narzędzie wspierające działania menadżerów produkcji.
 • Controlling inwestycyjny. Rachunek inwestycyjny, ocena ryzyka i rentowności planowanych inwestycji. Ceny transferowe.
 • Zarządzanie płynnością finansową z podatkiem VAT.
 • Podatek dochodowy od osób prawnych.

MODUŁ UZUPEŁNIAJĄCY

 • Tworzenie systemów informacyjnych i wizualizacja informacji dla menadżerów zarządzających przedsiębiorstwem.
 • Kuźnia praktyków – zajęcia praktyczne dla controllerów finansowych z wykorzystaniem laboratorium komputerowego. Przegląd narzędzi controllingowych (informatycznych).

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2100 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.