Controlling finansowy

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Zrobić budżet, to wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast zastanawiać się, gdzie się rozeszły”.
John C. Maxwell

▌ Cel
Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w codziennej pracy controllera finansowego oraz pracowników wspomagających jego działalność.
W trakcie zajęć słuchacze poznają podstawowe zasady i narzędzia controllingu finansowego, produkcyjnego, inwestycyjnego, personalnego oraz nowoczesne rozwiązania wspomagające procesy optymalizacyjne.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Słuchacz zdobywa kompetencje praktyczne w zakresie wykorzystania instrumentów controllingu operacyjnego i strategicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, które pozwolą podnieść kwalifikacje zawodowe.

W szczególności Słuchacz będzie potrafił:

 • oceniać potencjał strategiczny i uczestniczyć w formułowaniu strategii podmiotu gospodarczego,
 • oceniać i planować sytuację finansową przedsiębiorstwa dla potrzeb podejmowania decyzji,
 • przygotowywać i prezentować raporty biznesowe,
 • zrozumieć znaczenie controllingu w modelach biznesowych na różnych poziomach zarządzania,
 • komunikować się w ramach relacji biznesowych (wewnętrznych i zewnętrznych używać wybranych),
 • analizować, kontrolować i korygować politykę zarządzania należnościami i zobowiązaniami przedsiębiorstwa,
 • używać narzędzi rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami,
 • stosować wybrane narzędzia kontroli wewnętrznej,
 • planować przychody, koszty, wpływy i wydatki podmiotu gospodarczego,
 • przygotować, monitorować i rozliczać budżet,
 • analizować i rozliczać koszty,
 • oceniać efektywność inwestycji,
 • analizować czynniki wpływające na kreowanie wartości przedsiębiorstwa.

▌ Studia są skierowane do:

 • wszystkich osób pracujących lub zamierzających pracować w działach ekonomiczno-finansowych, uczestniczących w procesach zarządzania lub te procesy wspierające, chcących poznać od strony praktycznej finanse spółek i narzędzia controllingowe,
 • menedżerów różnych szczebli kierowniczych, controllerów, analityków finansowych, służb finansowo-księgowych chcących zdobyć kompetencje i umiejętności z zakresu efektywnego wsparcia zarządzania własnym przedsiębiorstwem oraz sprawowania nadzoru właścicielskiego,
 • osób chcących podjąć pracę lub już pracujących w działach finansowych firm i spółek,
 • osób chcących zawodowo zajmować się działalnością doradczą, audytorską i ekspercką.

UWAGA: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 227), absolwenci studiów podyplomowych uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowisk w służbach finansowych oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków kontrolera finansowego.

▌ Program*

MODUŁ WSTĘPNY

 • Rola, znaczenie i funkcje controllingu w przedsiębiorstwie (w tym controlling operacyjny i strategiczny).
 • Organizacja i wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwie.
 • Sprawozdania finansowe – bilans, rachunek wyników, cashflow.
 • Podstawy analizy ekonomicznej – terminologia, wskaźniki, zależności ekonomiczne w firmie.

MODUŁ PODSTAWOWY

 • Budżetowanie, klucze podziałowe i analiza odchyleń.
 • Controlling produkcyjny jako narzędzie wspierające działania menadżerów produkcji.
 • Controlling inwestycyjny. Rachunek inwestycyjny, ocena ryzyka i rentowności planowanych inwestycji. Ceny transferowe.
 • Zarządzanie płynnością finansową z podatkiem VAT.
 • Podatek dochodowy od osób prawnych.

MODUŁ UZUPEŁNIAJĄCY

 • Tworzenie systemów informacyjnych i wizualizacja informacji dla menadżerów zarządzających przedsiębiorstwem.
 • Kuźnia praktyków – zajęcia praktyczne dla controllerów finansowych z wykorzystaniem laboratorium komputerowego. Przegląd narzędzi controllingowych (informatycznych).
 • Business English.

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.
▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Do 30% zajęć na studiach podyplomowych może być prowadzonych w trybie zdalnym (online).
▌ Cena: 1900 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►