Zarządzanie nieruchomościami

Idea
Zawód zarządcy nieruchomości spełnia niezwykle ważną rolę na rynku nieruchomości. Przyczynia się do utrzymania zasobów lokalowych w należytym stanie i lepszego zaspakajania zarówno potrzeb mieszkaniowych jak i potrzeb związanych z rynkiem lokali użytkowych. Po zniesieniu wymagania posiadania licencji na wykonywanie wspomnianego zawodu ukończenie studiów podyplomowych stanowić będzie dowód potwierdzający kwalifikacje i wiedzę wymaganą do wykonywania tego atrakcyjnego i odpowiedzialnego zawodu.

Cel
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do profesjonalnego i samodzielnego zarządzania majątkiem zainwestowanym w nieruchomości. Rynek nieruchomości wymaga obsługi przez wykształconych, kompetentnych i profesjonalnie przygotowanych specjalistów.
Praktyczny charakter studiów ma kształtować i rozwijać cechy niezbędne w zawodzie zarządcy nieruchomościami oraz wyposażyć słuchaczy w wiedzę z zakresu zarządzania różnymi rodzajami nieruchomości, ekonomii, regulacji prawnych, gospodarki nieruchomościami.

Dla kogo
Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, obecnych lub przyszłych pracowników spółdzielni mieszkaniowych i firm zarządzających nieruchomościami, kandydatów na zarządców nieruchomości. Skierowane są tez do osób zainteresowanych doradztwem w zakresie zjawisk i procesów rynkowych, a także prowadzeniem własnej działalności w tym zakresie.

Ramy programowe*

MODUŁ PRAWNY, w tym:

 • elementy prawa cywilnego, rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa rodzinnego i spadkowego, spółdzielczego;
 • postępowania administracyjnego;
 • zamówienia publiczne.

MODUŁ EKONOMICZNY, w tym:

 • elementy rachunkowości, finansów i bankowości, planowania i kalkulacji kosztów, podstawy kosztorysowania;
 • elementy analizy finansowo-ekonomicznej, ocena ekonomicznej efektywności inwestycji;
 • podatki i opłaty związane z nieruchomościami.

MODUŁ ZARZĄDZANIE, w tym:

 • gospodarka przestrzenna;
 • źródła informacji o nieruchomościach;
 • zarządca nieruchomości – status prawny, etyka zawodowa, organizacje zawodowe;
 • plan i procedury w zarządzaniu nieruchomościami;
 • zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi;
 • sztuka negocjacji.

MODUŁ TECHNICZNY

 • podstawy budownictwa, proces inwestycyjny, eksploatacja nieruchomości;
 • przeglądy techniczne i remonty; bezpieczeństwo użytkowe.

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Czas trwania: dwa semestry.
Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Cena: 1800 zł brutto za semestr.
ZASADY REKRUTACJI >>>