Zarządzanie konfliktem – mediacje i negocjacje – we współpracy z LCAM

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM – MEDIACJE I NEGOCJACJE
Studia pod patronatem Lubuskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji

Idea studiów „Zarządzanie konfliktem – mediacje i negocjacje”
Mediacja to nowoczesny, pokojowy i skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów. Zachowujący bezstronność i neutralność mediatorzy wspomagają proces prowadzący do znalezienia satysfakcjonującego porozumienia, uwzględniającego potrzeby wszystkich uczestników mediacji.
Od 1 stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy, dzięki którym możliwe będzie upowszechnienie wykorzystywania mediacji w sprawach cywilnych. System usprawnień proceduralnych ma zachęcać do polubownego rozwiązania sporu, zanim sprawa ewentualnie trafi do sądu.

Cel
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu mediatora i negocjatora w różnych sferach życia społecznego, w tym w sądownictwie. Studia pomyślane są w taki sposób, by dostarczyć wyczerpującej wiedzy teoretycznej oraz kształtować umiejętności praktyczne potrzebne do prowadzenia skutecznych negocjacji i mediacji.
Program zgodny jest z wymogami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ze Standardami szkolenia mediatorów oraz Standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Dla kogo
Studia adresowane są do pracowników sądów, instytucji pomocy społecznej, pracowników firm, administracji państwowej i samorządowej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe o umiejętności samodzielnego prowadzenia różnego typu negocjacji i mediacji.
Studia dają pełne uprawnienia do wykonywania zawodu mediatora oraz możliwość wpisu do Sądu Okręgowego na listę stałych mediatorów sądowych.

Ramy programowe*
I. Moduł: Podstawy wiedzy o mediacjach i negocjacjach

 • Podstawowe kompetencje mediatora i negocjatora – trening umiejętności psycho-społecznych
 • Psychologiczne mechanizmy konfliktu
 • Podstawy psychologii i socjologii grupy
 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR)

II. Moduł: Mediacje i negocjacje

 • Negocjacje – podstawowe pojęcia, rodzaje, zasady i etapy
 • Strategie i techniki negocjacji w biznesie
 • Mediacje – podstawowe pojęcia, rodzaje, zasady, standardy i etapy
 • Mediacje międzykulturowe
 • Etyka zawodowa mediatora i negocjatora

III. Moduł: Prawo mediacyjne

 • Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie
 • Zagadnienia praktyczne związane z postepowaniem mediacyjnym i zasady współpracy z sądem
 • Mediacje w sprawach cywilnych, w tym rodzinnych i okołorozwodowych. Dziecko jako podmiot w mediacji rodzinnej. Mediacje rówieśnicze
 • Mediacje w sprawach karnych oraz w sprawach nieletnich
 • Mediacje gospodarcze
 • Strategie i techniki negocjacji w biznesie
 • Elementy mediacji w zbiorowych sporach pracowniczych. Mediacje z zakresu prawa pracy
 • Mediacje w konfliktach sąsiedzkich i społecznościach lokalnych

IV. Moduł: Trening umiejętności praktycznych

 • Techniki mediacyjne, narzędzia skutecznej komunikacji. Warsztat mediacyjny
 • Techniki i taktyki negocjacyjne, w tym techniki na impas. Warsztat negocjacyjny
 • Warsztat sporządzania ugód. Protokoły z mediacji.
 • Seminarium dyplomowe
 • Egzamin praktyczny mediatora

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Czas trwania: dwa semestry.
Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Cena: 1800 zł brutto za semestr.
ZASADY REKRUTACJI >>>