Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochrona danych osobowych – inspektor ODO

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Idea
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych jest nie tylko normą i koniecznością, ale także obowiązkiem, któremu podlegają firmy i organizacje w Polsce.
Wymogi prawa nakładają na zarządy organizacji obowiązek podjęcia szeregu działań o charakterze organizacyjnym i technicznym w zakresie ochrony danych osobowych oraz przetwarzanych informacji. Ochronie tej podlegają informacje mające szczególny wpływ na ich funkcjonowanie. świadomość i poziom wiedzy pracowników odgrywa wielką rolę w prawidłowym procesie ochrony i zarządzania informacją

Cel
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych oraz podniesienie kompetencji kadry zarządzającej poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności doboru i wykorzystania narzędzi organizacyjnych i technicznych niezbędnych do organizacji ochrony danych osobowych oraz zarządzania ochroną informacji niejawnej. Od praktyków w dziedzinie bezpieczeństwa słuchacze dowiedzą się jakie są praktyczne aspekty przygotowywania dokumentów, wniosków, planów oraz innych niezbędnych opracowań związanych z ochroną danych osobowych oraz informacji niejawnej.

Korzyści
Ukończenie studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochrona danych osobowych- Inspektor ODO” pozwoli uzyskać uczestnikom niezbędne kwalifikacje Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przygotować się do egzaminu kwalifikacyjnego na pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnej prowadzonego przez wyznaczone do tego zadania instytucję (KW, ABW, itp.).

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 • certyfikat Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dla kogo
Studia skierowane są do:

 • osób zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej, sądach, jednostkach i instytucjach administracji państwowej (urzędach dzielnicowych, gminnych, powiatowych itp.), służbach specjalnych oraz przedsiębiorstwach, w których są lub będą przetwarzane dane osobowe oraz inne informacje wymagające ochrony.
 • pracowników firm, którym zależy na wprowadzeniu standardu ochrony posiadanych informacji w firmie.
 • osób zajmujących się ochroną danych osobowych: kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony i ich zastępców, bibliotek i sekretariatów; administratorów systemów teleinformatycznych i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów systemów informatycznych.
 • osób przygotowujących się do pracy (służby) w tych instytucjach


Ramy programowe

Moduł PRAWO

 • Prawne aspekty oraz standardy zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych i innych chronionych z mocy prawa
 • Ochrona informacji niejawnych jako element bezpieczeństwa państwa
 • Prawo o ochronie danych osobowych, nowelizacje aktów prawnych pod kątem RODO
 • Odpowiedzialność służbowa, dyscyplinarna i karna za naruszenie obowiązujących norm prawnych dotyczących OIN oraz ODO
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne, ochrona danych osobowych w sieci teleinformatycznej

Moduł ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 • Bezpieczeństwo fizyczne instytucji publicznych i administracji państwowej oraz sektora prywatnego
 • Organizacja ochrony informacji – rola i zadania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnej oraz inspektora ochrony danych osobowych
 • Techniki i technologie zapewnienia bezpieczeństwa informacji chronionych w systemach i sieciach teleinformatycznych
 • Szacowanie ryzyka i poziomu zagrożeń związanych z dostępem osób nieuprawnionych do informacji niejawnych oraz danych osobowych
 • Postępowanie sprawdzające, ankiety bezpieczeństwa osobowego i przemysłowego
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w instytucjach publicznych oraz w sektorze prywatnym
 • Organizacja kancelarii zajmujących się rejestracją, przechowywaniem, archiwizacją i niszczeniem dokumentacji zawierającej informacje niejawne oraz dane osobowe

Czas trwania: dwa semestry.
Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Cena: 1800 zł brutto za semestr.
ZASADY REKRUTACJI >>>