Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Idea
Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy umożliwia nie tylko sprawne i zgodne z wymogami prawnymi funkcjonowanie zakładu pracy, ale przynosi również wymierne korzyści: zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Stając się wykwalifikowanym specjalistą do spraw BHP można zostać ważnym ogniwem kształtowania efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Cel
Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Przygotują Słuchaczy do efektywnej pracy zawodowej eliminując lub zmniejszając istniejące zagrożenia występujące w codziennym procesie pracy. Program obejmuje również kwestie auditowania, w tym wymagania normy ISO 45001 oraz 19011.

Korzyści
Ukończenie studiów podyplomowych „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” pozwoli uzyskać uczestnikom niezbędne kwalifikacje pracownika służby BHP, a tym samym podjąć pracę na stanowiskach: inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent może również rozpocząć prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w obszarze BHP np. działalność szkoleniową, doradczą, ekspercką, audytorską, itp.

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 • Dodatkowo, osoby zainteresowane, mogą przystąpić do egzaminu na certyfikat auditora systemu zarządzania BHP prowadzony przez instytucję certyfikującą TÜV NORD.

Dla kogo
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem bezpieczeństwa i higieny pracy, osoby zajmujące się zadaniami BHP w podmiotach i instytucjach oraz zainteresowane taką pracą w przyszłości.

UWAGA: Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy § 4 ust 2 (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zmianami) – absolwenci studiów podyplomowych uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora do spraw bhp, a w zależności od stażu pracy – specjalisty ds. bhp, starszego lub głównego specjalisty ds. bhp.

Ramy programowe*

MODUŁ PRAWNY

 • Ogólne przepisy BHP
 • Zadania i uprawnienia służby bhp
 • Organy nadzoru nad warunkami pracy
 • Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce
 • Modele zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ekonomia w służbie BHP

MODUŁ TECHNICZNY

 • Wypadkoznawstwo
 • Bhp w budownictwie
 • Budynki i pomieszczenia pracy
 • Wymagania bhp dla maszyn i urządzeń
 • Urządzenia poddozorowe
 • System oceny zgodności
 • Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

MODUŁ SPOŁECZNY

 • Socjologia pracy
 • Stres w pracy
 • Komunikacja w procesie pracy
 • Negocjacje w środowisku pracy
 • Psychologia pracy

MODUŁ: ŚRODOWISKO PRACY

 • Środowisko pracy a pracownik, w tym: podstawy prawne, choroby zawodowe, badania lekarskie, czynniki szkodliwe i uciążliwe
 • Ergonomia, wydatek energetyczny, bhp przy monitorach
 • Ochrona środowiska
 • Ryzyko zawodowe
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Udzielanie pierwszej pomocy

MODUŁ: AUDITOWANIE

 • Wymagania normy 18001 (BHP)
 • Praktyczne aspekty prowadzenia auditu
 • Zasady auditowania zgodnie z normą 19011
 • Auditor – kompetencje, uprawnienia, cechy personalne
 • Szkolenia w dziedzinie bhp oraz kwalifikacyjne dla auditorów wewnętrznych

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Czas trwania: dwa semestry.
Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Cena: 1800 zł brutto za semestr.
ZASADY REKRUTACJI >>>

„Dbając o bezpieczeństwo poszczególnych pracowników pośrednio tworzymy bezpieczne warunki dla ogółu”
Rzeczoznawca ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zapraszamy na portal: