Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Wyższa Szkoła Biznesu

ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 733 66 67
e-mail: wsb@wsb.gorzow.pl

Idea
Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy umożliwia nie tylko sprawne i zgodne z wymogami prawnymi funkcjonowanie zakładu pracy, ale przynosi również wymierne korzyści: zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Stając się wykwalifikowanym specjalistą do spraw BHP można zostać ważnym ogniwem kształtowania efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Cel
Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Przygotują Słuchaczy do efektywnej pracy zawodowej eliminując lub zmniejszając istniejące zagrożenia występujące w codziennym procesie pracy. Program obejmuje również kwestie audytowania, w tym wymagania normy 18001 oraz 19011.

Korzyści
Ukończenie studiów podyplomowych „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” pozwoli uzyskać uczestnikom niezbędne kwalifikacje pracownika służby BHP, a tym samym podjąć pracę na stanowiskach: inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent może również rozpocząć prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w obszarze BHP np. działalność szkoleniową, doradczą, ekspercką, audytorską, itp.

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 • Dodatkowo, osoby zainteresowane, mogą przystąpić do egzaminu na certyfikat auditora systemu zarządzania BHP prowadzony przez instytucję certyfikującą TÜV NORD.

Dla kogo
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem bezpieczeństwa i higieny pracy, osoby zajmujące się zadaniami BHP w podmiotach i instytucjach oraz zainteresowane taką pracą w przyszłości.

UWAGA: Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468) – absolwenci studiów podyplomowych uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora do spraw bhp, a w zależności od stażu pracy – specjalisty, starszego lub głównego specjalisty ds. bhp.

Ramy programowe*
MODUŁ PRAWNY

 • Ogólne przepisy BHP.
 • Zadania i uprawnienia służby bhp.
 • Organy nadzoru nad warunkami pracy.
 • Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce.
 • Modele zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ekonomia w służbie BHP

MODUŁ TECHNICZNY

 • Wypadkoznawstwo.
 • Bhp w budownictwie.
 • Budynki i pomieszczenia pracy.
 • Wymagania bhp dla maszyn i urządzeń.
 • Urządzenia poddozorowe.
 • System oceny zgodności.
 • Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

MODUŁ SPOŁECZNY

 • Socjologia pracy.
 • Stres w pracy.
 • Komunikacja w procesie pracy.
 • Negocjacje w środowisku pracy.
 • Psychologia pracy.

MODUŁ: ŚRODOWISKO PRACY

 • Środowisko pracy a pracownik, w tym: podstawy prawne, choroby zawodowe, badania lekarskie, czynniki szkodliwe i uciążliwe.
 • Ergonomia, wydatek energetyczny, bhp przy monitorach.
 • Ochrona środowiska.
 • Ryzyko zawodowe.
 • Ochrona przeciwpożarowa.
 • Udzielanie pierwszej pomocy

MODUŁ: AUDITOWANIE

 • Wymagania normy 18001 (BHP).
 • Praktyczne aspekty prowadzenia auditu.
 • Zasady auditowania zgodnie z normą 19011.
 • Auditor – kompetencje, uprawnienia, cechy personalne
 • Szkolenia w dziedzinie bhp oraz kwalifikacyjne dla auditorów wewnętrznych

Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Liczba godzin
180, dwa semestry.

Tryb nauczania
Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena
1800 zł brutto za semestr.

„Dbając o bezpieczeństwo poszczególnych pracowników pośrednio tworzymy bezpieczne warunki dla ogółu” Rzeczoznawca ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Wymagane dokumenty:

 • podanie na studia podyplomowe WSB
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ( licencjackich, magisterskich lub równoważnych)
 • zdjęcie o wym. 3,5cm x 4,5cm – 2 szt.,
 • ksero dowodu osobistego.
 • Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Zapraszamy na portal: