Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Szkolenia Szkolenie i certyfikat ECDL

Szkolenie i certyfikat ECDL

W WSB istnieje możliwość zorganizowania kursu i egzaminu ECDL. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL poświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera zadania z zakresu: edycji tekstów, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej.

Kontrola tych umiejętności realizowana jest w formie 7 egzaminów (1 teoretyczny i 6 praktycznych). Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej, jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.
Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia szerokim grupom społeczeństwa, a w szczególności osobom:

  • wkraczającym na rynek pracy,
  • powracającym do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety
  • po urlopie macierzyńskim),
  • poszukującym (lub podejmującym) pracy w innych krajach europejskich.

Certyfikat ECDL Start. 

Certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core. Kandydat sam wybiera interesujące go moduły i zdaje z nich egzaminy dokładnie na takich samych zasadach jak w przypadku pełnego certyfikatu ECDL, potwierdzając je na karcie EKUK. Na certyfikacie ECDL Start będą wypisane nazwy modułów z których kandydat zdał egzaminy. Certyfikat ECDL Start stanowi otwarty etap potwierdzania umiejętności. Oznacza to, że umożliwia on uczestnikom kontynuowanie zdawania dalszych egzaminów z wykorzystaniem tej samej karty EKUK, w terminie 3 lat od rozpoczęcia pierwszego egzaminu. Z chwilą zdania wszystkich siedmiu egzaminów, kandydat uzyska prawo do pełnego certyfikatu ECDL i po wniesieniu odpowiedniej opłaty może wystąpić z wnioskiem o wydanie go do Polskiego Biura ECDL.

ECDL dla uczniów.

Uczniowie to najliczniejsza grupa spośród niemal 100.000 osób, które w ciągu ostatnich 12 lat podjęły w Polsce proces certyfikacji ECDL. Dla wielu z nich zdobycie ECDL to pierwszy poważny egzamin w życiu. Szkolenia przygotowujące do egzaminów realizowane są najczęściej na zajęciach z informatyki. Dla uczniów ostatnich lat nauki w liceach i technikach ważnym argumentem przemawiającym za przystąpieniem do zdawania egzaminów ECDL jest fakt, iż w Polsce studenci posiadający Certyfikat ECDL mogą być na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwolnieni z obowiązków udziału w zajęciach i egzaminach z zakresu technologii informacyjnej.

Koszt egzaminu

Lp. 
Pozycja Cena
1. Egzamin 1 135,00 zł
2. Egzamin 2, 3 50,00 zł
3. Egzamin 4 50,00 zł
4. Egzamin poprawkowy  
50,00 zł
ECDL Start umożliwia uzyskanie certyfikatu po zdaniu egzaminów z 4-rech dowolnych modułów ECDL Core.

W Bibliotece WSB dostępne są podręczniki wspomagające przygotowanie do egzaminów ECDL.

Załączniki do artykułu:
Sylabus ECDL

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki