Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Szkolenia Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. wraz z Ośrodkiem Szkoleniowym Komendy Wojewódzkiej PSP z siedzibą w Świebodzinie zaprasza wszystkich chętnych na „Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej”.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 147 z 2002 r. poz. 1229 późn. zmianami). Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest ukończenie co najmniej szkoły średniej.

Dla Słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.  na specjalnościach Zarządzanie Kryzysowe i Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przewidujemy znaczne zniżki cenowe na szkolenia, organizowane w ramach w/w specjalności.

Koszt szkolenia (dla osób nieposiadających dotychczas uprawień):

• 1250,00 zł
• 980,00 zł dla Słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu na specjalnościach Zarządzanie Kryzysowe i Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Koszt szkolenia (na odnowienie kończących się uprawnień):

• 750,00 zł
• 680,00 zł dla Słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu na specjalnościach Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Wymagane dokumenty:

•    1 zdjęcie do akt
•    kserokopię świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej - potwierdzoną za zgodność z oryginałem
•    ksero dowodu osobiste
•    ksero ważnego zaświadczenia o uprawnieniach instruktorów ppoż (dla osób, które chcą je odnowić)
•    formularz zgłoszeniowy ( w załączniku)

 

W wyniku realizacji szkolenia jego uczestnicy powinni znać:

•    organizację ochrony przeciwpożarowej,
•    podstawowe zasady zabezpieczenia p.poż. urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
•    obowiązki osób fizycznych, prawnych, organizacji lub instytucji w zakresie zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i innym miejscowym zagrożeniom,
•    zasady ewakuacji ludzi i mienia,
•    środki gaśnicze: rodzaje, właściwości i możliwości zastosowania,
•    przyczyny powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólne zasady gaszenia pożarów,
•    materiały i konstrukcje budowlane: ich zachowanie się podczas pożaru
•    zasady przeprowadzania kontroli spełniania wymagań ochrony p.poż.
•    urządzenia p.poż i gaśnice: zastosowanie w obiektach budowlanych, zasady konserwacji i przeglądów,

W wyniku realizacji szkolenia jego uczestnicy powinni umieć:

•    organizować i prowadzić szkolenia p.poż. dla pracowników,
•    prowadzić dokumentację przeciwpożarową,
•    dobierać i rozmieszczać znaki bezpieczeństwa oraz gaśnice,
•    oceniać zagrożenie pożarowe na podstawie zachowania się materiałów w środowisku pożarowym,
•    przygotować i prowadzić ewakuację,
•    przygotować budynek, obiekt budowlany i teren do klęski żywiołowej i innego miejscowego zagrożenia.

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy     
  • 1 zdjęcie do akt
  • kserokopię świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej - potwierdzoną za zgodność z oryginałem
  • ksero dowodu osobistego.

Zgodnie z "Programem szkolenia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej" Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z 2010 roku, kurs dla osób nieposiających uprawnień będzie trwał 10 dni szkoleniowych. Przeprowadzony zostanie w formie dwóch zjazdów odbywających się w dniach od środy do niedzieli w godzinach:
- środa, czwartek, piątek - w godz. 14.00-20.30
oraz
- sobota, niedziela - w godz. 8.00-16.00.

Kurs dla osób odnawiających uprawnienia będzie trwał 3 dni szkoleniowe - dni tygodnia do ustalenia.

 

Załączniki do artykułu:
Zgłoszenie na kurs PPOŻ

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki