Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Studia I stopnia Stypendia Stypendium Rektora

Stypendium Rektora

Zasady ogólne

 1. Prawo ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów mają studenci począwszy od II roku studiów.
 2. Stypendium rektora przyznawane jest na wniosek studenta.
 3. Stypendium przyznawane jest raz w roku w semestrze zimowym na cały rok akademicki.
 4. Warunkiem złożenia wniosku i otrzymania stypendium jest przede wszystkim:
  a) Uzyskanie wysokiej średniej ocen lub posiadanie osiągnięć naukowych, artystycznych lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w poprzednim roku akademickim;
  b) Złożenie w dziekanacie w określonym w Regulaminie Studiów terminie indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta z kompletem wpisów.
 5. Wysokość średniej oraz rodzaj i sposób udokumentowania osiągnięć zostają określone przez Rektora z początkiem każdego roku akademickiego w porozumienie z Samorządem Studenckim.
 6. Wniosek (załącznik nr 4 Regulaminu) wraz z załącznikiem nr 1 należy złożyć w terminie do 20 października 2016 r. w kwesturze lub dziekanacie.
 7. Szczegółowe warunki określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki