Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Studia I stopnia Skargi i wnioski

Skargi i wnioski w WSB

Skargi i wnioski w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. są przyjmowane w następujący sposób:

Pisemnie:

Na adres: Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.

Faksem:

Na nr telefonu: 95 733 66 67 lub 95 733 66 61

Pocztą elektroniczną:

wsb@wsb.gorzow.pl
Skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek.

Ustnie do protokołu

Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w Kancelarii Uczelni przez wyznaczoną do tego osobę, we wtorki od godz. 9-10 oraz w piątki w godz. 14-16

Pisemnie

Pismem złożonym osobiście w kancelarii uczelni
Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. ( Dz.U. nr 5, poz. 46) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska(nazwy) oraz adresu pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1).

Pojęcie skargi i wniosku na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego:

Art. 227. [Przedmiot skargi]
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Art. 241. [Przedmiot wniosku]
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki