Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Biuletyn Informacji Publicznej Regulamin pomocy materialnej

Stypendia

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku oraz na podstawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. studenci wszystkich trybów studiów mogą korzystać z systemu pomocy materialnej, który tworzą następujące formy pomocy:

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia pomocy materialnej tylko na jednym wskazanym przez studenta kierunku studiów. W związku w tym każdy student wnioskujący o przyznanie stypendium musi dołączyć  podpisany załącznik nr 1 do Regulaminu.
Student ubiegający się o przyznanie stypendiów muszą złożyć odpowiednie wniosek o przyznanie pomocy materialnej wraz z kompletem dokumentów, osobiście w Dziale Organizacji Studiów,  bądź za pośrednictwem poczty (za dzień złożenia wniosku przyjmuje się datę stempla pocztowego).

Obowiązują dwa terminy i okresy składania podań:

  • do dnia 20 października na semestr zimowy,
  • do dnia 15 marca na II semestr letni.

Formularze wniosków oraz druki załączników można otrzymać w Uczelni lub pobrać za pośrednictwem Internetu.

Wnioski niekompletne oraz nie pozwalające na ustalenie sytuacji studenta nie mogą być rozpatrzone pozytywnie. Świadczenia mogą zostać przyznane wyłącznie po terminowym uzupełnieniu wniosku.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki