Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Centrum Mediacji O mediacji

Co warto wiedzieć o mediacji

MEDIACJA I JEJ CEL

•    Mediacja to pozasądowy dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania konfliktu.
•    W mediacji strony podejmują wszelkie decyzje związane z ich konfliktem i decydują o jej wyniku.
•    W postępowaniu mediacyjnym nie potrzebne są materiały dowodowe i nie ma „walki” na argumenty.
•    Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony sporu, by żadna z nich nie wyszła w poczuciu krzywdy.
•    Bardzo ważne jest również to, co strony w toku postępowania mediacyjnego zdołają sobie wyjaśnić.

ZASADY MEDIACJI

•    DOBROWOLNOŚĆ – do mediacji strony przystępują z własnej nie przymuszonej woli i są gotowe do zawarcia porozumienia.
•    POUFNOŚĆ – wszyscy uczestnicy postępowania mediacyjnego zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w jego toku.
•    DZIAŁANIE W DOBREJ WIERZE – mówienie prawdy i nieprzeinaczanie faktów, niemanipulowanie.
•    ZASADA SZACUNKU – wzajemne poszanowanie godności wszystkich uczestników postępowania mediacyjnego.

MEDIATOR

•    To osoba godna zaufania, posiadająca wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia postępowania mediacyjnego.
•    Jest zobowiązany do zachowania bezstronności i neutralności wobec konfliktu stron.
•    Rzetelnie informuje strony o istocie i przebiegu mediacji.
•    Prowadzi mediację w oparciu o zasadę samodzielności i autonomii sporu.
•    Współpracuje z innymi specjalistami dla dobra postepowania mediacyjnego.
•    Zapewnia stronom neutralne miejsce do prowadzenia mediacji.
•    Dba o dobrą atmosferę i prawidłowy przebieg postępowania mediacyjnego.

ZALETY MEDIACJI

•    SKUTECZNA - przerywa bieg terminów przedawnienia, a zakończona ugodą ma moc równą ugodzie zawartej przed sądem, która z kolei stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do prowadzenia egzekucji;
•    TANIA -  jej koszty są relatywnie nieduże i łatwe do skalkulowania w przeciwieństwie do kosztów i wydatków sądowych;
•    SZYBKA -  jej przebieg jest elastyczny i uzależniony od woli i aktywności stron a nie od przepełnionego terminarza sądowego;
•    DYSKRETNA - o fakcie jej prowadzenia wie bardzo mały krąg osób, co jest to szczególnie ważne w stosunkach rodzinnych, czy też sąsiedzkich;
•    POUFNA - tajność jej przebiegu i wszystkich szczegółów ochronione są prawnie, a mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa i stanowi to całkowite przeciwieństwo posiedzeń sądowych, które z zasady są jawne (bardzo istotne dla np. wrażliwych spraw osobistych);
•    PRZEJRZYSTA - strony mogą otwarcie się wypowiadać, a przebieg mediacji jest prosty i całkowicie odformalizowany w przeciwieństwie do skomplikowanych procedur sądowych;
•    EFEKTYWNA - oferuje olbrzymią ilość nieszablonowych rozwiązań i pełną kontrolę stron nad jej przebiegiem, co nie jest możliwe przy rozwiązaniu sądowym;
•    PRZYJAZNA - spotkanie na neutralnym gruncie i osoba mediatora jako przewodnika procesu pomaga nie tylko wypracować ugodę ale również pozostać w zgodzie (szczególnie istotne dla członków rodziny, a także sąsiadów, co nigdy nie jest łatwe przy kontradyktoryjnym procesie i stresie związanym z przebywaniem na sali sądowej.

JEŚLI NIE WIESZ, CZY TWÓJ PROBLEM NADAJE SIĘ DO MEDIACJI, ZADZWOŃ I POROZMAWIAJ Z MEDIATOREM!
[Centrum Mediacji przy WSB >>>]

 

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki