Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Projekty Europejskie Modernizacja budynku

Zakończono modernizację budynku głównego WSB

W Wyższej Szkole Biznesu została zakończona realizacja projektu inwestycyjnego pt. Modernizacja Budynku Głównego WSB w Gorzowie Wielkopolskim (etap II). Prace remontowe o wartości prawie 4 mln zł (dofinansowane w znacznym stopniu przez UE) trwały od VII 2009r.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków LRPO i została uznana za jedną z kluczowych dla rozwoju województwa lubuskiego.
Dzięki realizacji projektu budynek główny Wyższej Szkoły Biznesu został kompleksowo dostosowany do potrzeb studentów i pracowników Uczelni i stwarza możliwość jednoczesnego kształcenia prawie 1000 osób.

Na poddaszu powstały nowe sale wykładowe i pokoje wykładowców, a w piwnicy m.in. stołówka studencka i pomieszczenia techniczne. Obiekt uzyskał również nową elewację i dach.

Inwestycja podnosi standard pomieszczeń oraz pozwala na dalszy rozwój aktywności uczelni w zakresie kształcenia podyplomowego, szkoleń oraz działalności doradczo-eksperckiej. Poprawa infrastruktury WSB tworzy możliwość jakościowego i ilościowego wzmocnienia regionalnego potencjału naukowo-badawczego, innowacyjności regionalnej gospodarki oraz zasobów ludzkich.

Zapraszamy do GALERII.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013"

"Fundusze Europejskie dla rozwoju lubuskiego"

 

Modernizacja Budynku Głównego WSB (etap II) postępy w realizacji (maj - czerwiec)

W maju i w czerwcu br. kontynuowane były prace związane z modernizacją budynku Wyższej Szkoły Biznesu.

W ostatnich dwóch miesiącach modernizacja realizowana była zarówno w piwnicy jak i na strychu i poddaszu budynku uczelni.

Trwają przede wszystkim prace instalacyjne i wykończeniowe (głównie w piwnicy).

Na poddaszu i strychu wykonywane jest ocieplenie konstrukcji dachowej.

Budynek zyskał zupełnie nowy wygląd - robotnicy kończą ocieplenie i wykonanie elewacji.

 


 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

"Fundusze Europejskie dla rozwoju lubuskiego"

 

więcej ...

Modernizacja Budynku Głównego WSB w Gorzowie Wielkopolskim

Wyższa Szkoła Biznesu realizuje projekt inwestycyjny pn. Modernizacja Budynku Głównego WSB w Gorzowie Wielkopolskim (etap II).

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie II etapu modernizacji Budynku Głównego WSB w Gorzowie Wielkopolskim, zlokalizowanego w kompleksie pokoszarowym przy ul. Myśliborskiej 30.
Wartość prac modernizacyjnych oszacowano na kwotę niespełna 4 milionów złotych przy czym projekt uzyskał dofinansowanie w ramach listy indykatywnej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Realizację projektu zaplanowano w okresie VII 2009-X 2010.
W ramach prac modernizacyjnych zostanie wykonana:

  • wymiana poszycia dachowego, modernizacja i wyposażenie strychu,
  • modernizacja i wyposażenie poddasza
  • termomodernizacja, nowa elewacja i budowa wiatrołapu przy wejściu głównym do budynku,
  • modernizacja piwnicy i jej wyposażenie – stworzenie zaplecza techniczno-socjalnego budynku,

Dzięki realizacji projektu budynek główny w całości zostanie dostosowany do potrzeb edukacyjno-dydaktycznych WSB.

Realizacja projektu uzupełnia rozwój nowych kierunków studiów w Wyższej Szkole Biznesu.
Niemniej istotna będzie możliwość dalszego rozwoju aktywności uczelni w zakresie kształcenia podyplomowego oraz szkoleń tematycznych. Widoczna, nasilająca się potrzeba wsparcia kształcenia ustawicznego wymaga stworzenia niezbędnych podstaw infrastrukturalnych – ważną częścią odpowiedzi na tak postawiony cel jest realizacja projektu. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni otwiera jej możliwość wsparcia liczebnego i jakościowego kadry dydaktyczno-naukowej – i stworzenia komplementarnego systemu kształcenia niepublicznego dla oferty szkół publicznych. Z punktu widzenia Beneficjenta realizacja projektu podwyższa atrakcyjność uczelni dla obecnych i przyszłych pracowników naukowych. Jest to postulat ważny w perspektywie starań o uzyskanie możliwości nadawania kolejnych stopni naukowych: magistra i doktora (proces boloński). Wzmocnienie kadry naukowej jest szczególnie istotne z punktu widzenia długofalowego, zrównoważonego rozwoju gospodarki regionalnej, która wymaga intensyfikacji transferu wiedzy do przedsiębiorstw.
Ugruntowana, dobra pozycja WSB w środowisku gospodarczym ulegnie rozszerzeniu dzięki realizacji tego projektu. Ilościowy wzrost liczby pracowników naukowych wynikał będzie z liczby nowych kierunków studiów. Oczekiwane jest zatrudnienie ok. 15 pracowników dydaktycznych przy założeniu uruchomienia 2 nowych kierunków studiów. Poprawa dostępności do kształcenia wyższego w zakresie nauk społecznoekonomicznych pozytywnie wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców Województwa Lubuskiego. Jest to postulat istotny o tyle, iż w północnej części regionu lubuskiego nie istniał dotychczas liczący się w kraju ośrodek naukowy. Niemniej ważne jest zmniejszenie regionalnego zróżnicowania rozwojowego, który dotychczas dyskryminowało subregion gorzowski. Realizacja projektu wpisuje się w cele priorytetu IV LRPO którym jest stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków życia w województwie lubuskim oraz znoszenie dysproporcji między dynamicznymi centrami wzrostu, a terenami marginalizowanymi. Cel ten obejmuje m.in. poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych. Projekt realizuje cel działania 4.2 LRPO jakim jest poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej sektora edukacji i nauki, zapewniająca podniesienie jakości nauczania na każdym poziomie kształcenia oraz służąca rozwojowi instytucji nauki w województwie lubuskim.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013"

"Fundusze Europejskie dla rozwoju lubuskiego"

Modernizacja Budynku Głównego WSB (etap II) postępy w realizacji (marzec-kwiecień)

Modernizacja Budynku Głównego WSB z nastaniem wiosny znacznie przyspieszyła.....

Widać już tego pierwsze efekty. Obiekt został częściowo ocieplony, znaczna część dachu ma już wymienioną dachówkę.

Równocześnie trwają prace wewnątrz budynku, szczególnie w piwnicy gdzie właściwie zakończyły się już podstawowe prace budowlane, prace instalacyjne trwają na poddaszu i strychu.

Realizacja inwestycji postępuje zgodnie z harmonogramem, zgodnie z którym modernizacja zakończy się 30 września 2010 r

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013"

"Fundusze Europejskie dla rozwoju lubuskiego"

 

 

więcej ...

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki