Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Krajowe Ramy Kwalifikacji Co to są Krajowe Ramy Kwalifikacji

Czym są KRK

Krajowe Ramy Kwalifikacji stanowią spójny i całościowy opis kwalifikacji oraz ich wzajemnych zależności. Zadaniem KRK jest integrować i pokazać korelacje między kwalifikacjami uzyskiwanymi na różnych poziomach kształcenia oraz w trakcie zdobywania kwalifikacji poza formalnym systemem edukacji. Każdemu z poziomów w systemie krajowym przyporządkowany jest odpowiadający mu poziom w Europejskich Ramach Kwalifikacji.

Polska Rama Kwalifikacji obejmuje 8 poziomów – od świadectwa szkoły podstawowej do dyplomu doktora.

Główne cele wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji w Polsce:

  • przejście z systemu edukacji opartego na nauczaniu i treściach programowych do systemu opartego na efektach kształcenia,
  • stworzenie systemu dogodnego dla realizacji koncepcji uczenia się przez całe życie - m.in. system walidacji efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego i na tej podstawie nadawanie kwalifikacji uczącym się,
  • uelastycznienie systemu edukacji - m.in. stworzenie praktycznych możliwości szybkiego reagowania na nowe potrzeby społeczeństwa i rynku pracy (autonomia uczelni w zakresie tworzenia kierunków studiów i kształtowania programów, zgodnie z metodologią KRK),
  • mobilność - poprzez stworzenie warunków ułatwiających uznawanie w innych krajach, zwłaszcza w państwach członkowskich UE, kwalifikacji nadawanych w Polsce.

Źródła informacji:

 

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki