Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Studia I stopnia

Zmiany w pomocy materialnej dla studentów

Zmiany w zasadach przyznawania pomocy materialnej dla studentów mają nastąpić z dniem 1 października 2011 r. z momentem wkroczenia w nowy rok akademicki 2011/2012 w wersji po poprawkach Senatu przyjetych przez Sejm (18.03.2011)

W związku z przyjętą przez Sejm RP i skierowaną do podpisu Prezydenta nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Biuro Karier uprzejmie informuję, że od 1 października 2011 r. będą miały miejsce następujące zmiany w systemie pomocy materialnej

 

I. Zmiany w stypendiach naukowych.
Likwidacji ulegnie stypendium za wyniki w nauce lub sporcie i zostanie zastąpione stypendium rektora dla najlepszych studentów:
1) stypendium naukowe przyznawane będzie wyłącznie na wniosek studenta (a nie jak dotychczas z urzędu),
2) stypendium rektora otrzymywać będzie mogło maksymalnie 10 % studentów danego kierunku studiów,
3) stypendium rektora będzie mógł otrzymać student, który spełni następujące warunki:

* osiągnie za rok studiów wysoką średnią ocen,
* lub będzie posiadał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 

Dodatkowe zmiany:
1) stypendium rektora będzie znacznie wyższe od dotychczasowego stypendium za wyniki w nauce,
2) likwidacji ulega odrębne stypendium ministra za osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia sportowe – w ich miejsce będzie jedno stypendium ministra za wybitne osiągnięcia – ta zmiana wejdzie w życie od 1.10.2012 r.

 

Czynnikiem decydującym o tym kto otrzyma stypendium rektora będzie miejsce na liście rankingowej. Nie będzie wiadomo z góry jaka średnia ocen będzie wystarczająca do otrzymania stypendium. W związku z tym, że punktowane będą zarówno średnia ocen, jak i dodatkowe osiągnięcia, a limit 10% pobierających ustalany będzie osobno dla każdego kierunku - największą szansę na otrzymanie stypendium (szczególnie najwyższego) będą miały osoby, które posiadać będą wysoką średnią oraz dodatkowe osiągnięcia.

 

 

II. Zmiany w stypendium socjalnym:
1) likwidacji ulega stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe – na rzecz jednego stypendium socjalnego, które będzie wyższe od obecnego,
2) w przypadku studentów stacjonarnych stypendium socjalne będzie można dodatkowo zwiększyć w związku z zamieszkiwaniem w akademiku lub innym obiekcie,
3) wzrośnie dochód uprawniający do stypendium socjalnego z obecnych 602 zł netto na osobę w rodzinie do ok. 780 zł netto na osobę,
4) za samodzielnego finansowo będzie mógł być uznany student, którego dochód netto przekroczy ok. 783 zł, a nie jak obecnie 1317 zł,
5) wszystkie stypendia będą mogły być otrzymywane tylko na jednym kierunku i na jednej uczelni – dotyczy to również stypendium rektora (dzisiejszego naukowego) oraz stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, a także stypendium ministra
6) do dochodu rodziny nie będą wliczane następujące dochody:

* dochody rodziców i rodzeństwa, jeżeli student jest samodzielny finansowo;
* świadczenia, o których mowa w art. 173 ust. 1 i art. 199 ust. 1 (stypendium socjalne, specjalne dla niepełnosprawnych, stypendium rektora, stypendium ministra, zapomoga – zarówno otrzymywanych przez studentów, jak i przez doktorantów);
* stypendia przyznawane uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
- funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
- niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
- umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
* świadczenia pomocy materialnej dla uczniów otrzymywane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
* świadczenia, o których mowa w art. 173a (stypendia samorządowe dla studentów), 173b (stypendia za wyniki w nauce od instytucji),

 

Informujemy, że związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym od 1 października 2011 r. nastąpi zmiana Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSB w Gorzowie Wlkp. oraz odpowiednich zarządzeń.

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki