Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Uwaga studenci II roku

Uwaga studenci II roku
Czwarty semestr, to czas aby zaplanować obowiązkowe praktyki zawodowo-dyplomowe.

Wszyscy studenci zobowiązani do zaliczenia praktyk zawodowych w wymiarze 3 tygodni (łącznie 120 h). Zgodnie z planem studiów, praktyki zawodowe są realizowane po zakończeniu zajęć dydaktycznych w czwartym semestrze. Zakończenie praktyk powinno nastąpić nie później niż do końca piątego semestru.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami i decyzją Senatu Wyższej Szkoły Biznesu, osobą odpowiedzialną za zaliczenie obowiązkowych praktyk zawodowych jest prowadzący seminarium dyplomowe. Rozliczenie praktyk następuje poprzez złożenie dokumentacji tj. dziennika praktyk studenckich Wyższej Szkoły Biznesu do opiekuna praktyk i staży.         Z obowiązku odbycia praktyki przewidzianej programem studiów mogą być zwolnieni studenci, których aktualne obowiązki zawodowe (prowadzona działalność gospodarcza lub obowiązki pracownicze w ramach stosunku pracy) pokrywają się z programem praktyki, przy czym staż pracy powinien wynosić co najmniej 6 miesięcy.
Decyzje o zwolnieniu z obowiązku odbywania praktyki lub skróceniu jej, podejmuje prowadzący seminarium dyplomowe na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.
Dokumentacja powinna obejmować:
•    dziennik praktyk studenckich dla osób pracujących;
•    pisemną prośbę o zwolnienie z praktyk zawodowo – dyplomowych.
Rozliczenie praktyk następuje poprzez złożenie w/w dokumentacji.
Szczegółowe informacje na temat praktyk można uzyskać u opiekuna praktyk i staży: Ewy Fedorowicz ,I piętro, pokój 108, tel. 95 733 66 74, e-mail: e.fedorowicz@wsb.gorzow.pl

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki