Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Studia I stopnia

Uwaga – Nowe Decyzje Stypendialne

Informacja dotycząca nowych decyzji stypendialnych

Szanowni Państwo,

W związku z obniżeniem dotacji na pomoc materialną dla studentów przyznaną Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2013 (od stycznia do grudnia 2013 – decyzja z kwietnia 2013) Komisja Stypendialna zmuszona jest dokonać korekty wydanych dotychczas decyzji stypendialnej (stypendium socjalne, stypendium Rektora i specjalne dla osób niepełnosprawnych).
Kwota miesięczna przyznana przez MNISW na rok 2013 wynosi 43 040zł. i jest niższa od ubiegłorocznej, która stanowiła podstawę do ustalania wysokości stypendiów przed otrzymaniem Decyzji MNiSW ( w zał. skan pisma). Oznacza to konieczność skorygowania decyzji stypendialnych. Po konsultacji z Radcą Prawnym nastąpi korekta wysokości kwot przyznanych stypendiów i zostaną wydane nowe aktualne decyzje. Wypłacone dotychczas stypendia zostaną zaliczone na poczet stypendium przysługującego w semestrze letnim. W miesiącach czerwcu i lipcu, po otrzymaniu z MNiSW kolejnej transzy środków przeznaczonych na stypendia zostaną wypłacone różnice pomiędzy kwotami przyznanymi w nowych decyzjach a dotychczas wypłaconymi. Korekta dotyczy wyłącznie stypendiów za semestr letni.
Powyższa sytuacja dotyczy większości szkół w Polsce, które decyzje o rocznej dotacji z MNiSW dostały z dużym opóźnieniem. Wina za zaistniałą sytuację nie leży po stronie Uczelni. Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom o sprawne i terminowe wypłacenie stypendiów, nie czekaliśmy na decyzję ministerialną i utrzymaliśmy wysokość stypendiów według zeszłorocznych stawek. Transza przesłana przez MNISW w miesiącu maju obejmowała już obniżenie wysokości dotacji i wyniosła 31600 zł., dlatego obecne stypendia nie zostały wypłacone w całości. Do końca semestru letniego zostaną wypłacone wszystkie należne kwoty stypendium zgodne z nowymi decyzjami. Pragnę podkreślić, że jako Uczelnia jesteśmy zobligowani Ustawą o finansach publicznych do szczegółowego rozliczenia się z otrzymanej dotacji z budżetu państwa z MNISW w ustawowych terminach.

Załączniki do artykułu:
Decyzja MNiSW

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki