Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Biuro Karier

Sytuacja na rynku pracy: kwiecień 2010

Sytuacja na rynku pracy w kraju
Liczba bezrobotnych w końcu kwietnia 2010 wyniosła 1975,7 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca marca 2010 spadła o 101,0 tys. osób (o 4,9 proc.). Jest to rekordowy spadek liczby bezrobotnych na przestrzeni ostatnich trzech lat.
Dla porównania w analogicznym okresie (kwiecień – marzec):
- w 2009 roku odnotowano spadek liczby bezrobotnych - o 38,9 tys. (o 2,2 proc.);
- w 2008 roku liczba bezrobotnych spadła o 96,5 tys. (o 5,7 proc.).

Nieco wyższy spadek liczby bezrobotnych odnotowano w kwietniu 2007 roku, kiedy to liczba bezrobotnych w stosunku do marca zmniejszyła się o 129,4 tys. (o 5,8 proc.). Świadczyć to może
o stopniowej stabilizacji sytuacji na rynku pracy.
Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych w kwietniu 2010 roku odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy w województwach:

- lubuskim - o 6,6 proc. (o 4,4 tys. osób);
- warmińsko-mazurskim - o 6,5 proc. (o 7,6 tys. osób);
- świętokrzyskim - o 6,4 proc. (o 5,7 tys. osób);
- zachodniopomorskim - o 6,1 proc. (o 7,0 tys. osób).

Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że głównym powodem wyłączeń z ewidencji bezrobotnych były podjęcia prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie, transporcie, turystyce i leśnictwie. Również realizacja programów aktywizacji bezrobotnych z Funduszu Pracy i ze środków unijnych przyczyniła się do spadku bezrobocia. Wzrosła także liczba osób, które nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy lub dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego. Są to najczęściej wyjeżdżający za granicę i osoby, które po otrzymaniu oferty z urzędu pracy rezygnują ze statusu bezrobotnego.
Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca marca) wyniosła w kwietniu br. 12,3 proc. i w porównaniu do marca spadła o 0,6 punktu procentowego.
W analogicznym okresie ubiegłego roku (kwiecień 2009 – marzec 2009) odnotowano spadek natężenia bezrobocia o 0,2 punktu (z poziomu 11,1 proc. do poziomu 10,9 proc.). Taki jak w kwietniu br. spadek wskaźnika bezrobocia zanotowano w kwietniu 2008 r.
W kwietniu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,3 do 1,1 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy miał miejsce w województwie warmińsko-mazurskim - o 1,1 punktu, do poziomu 20 proc. Jest to warte podkreślenia, gdyż województwo warmińsko-mazurskie jest województwem o najwyższym natężeniu bezrobocia.
Nadal najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,5 proc.) występuje w województwach z dużymi aglomeracjami, czyli mazowieckim oraz wielkopolskim.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/

 

Sytuacja na rynku pracy w województwie lubuskim

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w ostatnim dniu marca 2010 r. stanowili 16,9% w liczbie ludności aktywnej zawodowo. Wojewódzki wskaźnik natężenia bezrobocia był wyższy o 4,0 pkt. procentowych od wskaźnika krajowego (12,9%).
Stopa bezrobocia w podregionie gorzowskim wynosiła 15,5%, natomiast w podregionie zielonogórskim 17,9%.
 

Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiatach:
• krośnieńskim – 28,5%,
• nowosolskim – 27,2%,
• strzelecko - drezdeneckim – 26,4%.
 

Najniższa natomiast w powiatach:
• Gorzów Wielkopolski (grodzki) – 8,5%,
• Zielona Góra (grodzki) – 8,5%,
• Świebodzin – 10,4%.

Źródło: http://www.wup.zgora.pl
 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki