Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Biuro Karier Poradniki

Staże - zdobywanie doświadczeń zawodowych

Staż – stwarza możliwość nabycia przez osoby bezrobotne umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

KTO MOŻE ODBYWAĆ STAŻ?

Staż może odbywać osoba zarejestrowana jako bezrobotna we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Urzędzie Pracy, do 25 roku życia. Ustawa przewiduje również możliwość odbywania staży przez osoby powyżej 25 roku życia (do 27 lat). Takie osoby mogą zostać skierowane na staż w okresie do 12 miesięcy od momentu ukończenia wyższej uczelni.
ILE WYNOSI STYPENDIUM?
Powiatowy Urząd Pracy w całości finansuje koszty stażu. Bezrobotnemu w trakcie odbywania staży przysługuje stypendium w wysokości 100% zasiłku podstawowego, wypłacanego przez Powiatowy Urząd Pracy. W 2007 r.. stypendium dla bezrobotnych w okresie odbywania stażu u pracodawcy tj. 538,30 zł brutto.
PRAWO DO URLOPU?
Osoba odbywająca staż, ma prawo do 2 dni urlopu za każde 30 dni odbywania stażu w miejscu pracy.
ZWROT KOSZTÓW STAŻU
W przypadku nie ukończenia stażu z własnej winy (z wyjątkiem podjęcia zatrudnienia) osoba bezrobotna będzie zobowiązana do zwrotu poniesionych przez powiatowy urząd pracy kosztów stażu.
Przepisy dotyczące zasad organizowania stażu reguluje Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001)
STAŻ SZANSĄ NA ZDOBYCIE WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH
Staż umożliwia sprawdzenie w praktyce teoretycznej wiedzy zdobytej na studiach, poznanie swoich zachowań w sytuacjach zawodowych oraz poznanie firmy i jej kultury organizacyjnej. Staż można odbyć nie tylko w dużych koncernach ale też w małych firmach zatrudniających do 50 osób. Podejmując staż należy liczyć bardziej na osiągnięcie satysfakcji, realizację potrzeby rozwoju zawodowego, wzbogacanie własnej osobowości, niż na wysokie zarobki.Staże umożliwiają doskonalenie kwalifikacji zawodowych absolwentom. Okres odbywania stażu nie może przekraczać 12 miesięcy. Pracodawca ma możliwość sprawdzania stażysty pod kątem przydatności zawodowej, społecznej i indywidualnej, jak również kątem stałego zatrudnienia po zakończeniu stażu. Stażysta ma szansę do zaprezentowania swoich umiejętności, a zdobywając doświadczenie zawodowe staje się pełnowartościowym kandydatem do pracy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.
http://www.pup.gorzow.pl/

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki