Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Studia podyplomowe Specjalności

Edukacja specjalna z językiem migowym

Idea studiów

We współczesnym świecie dostęp do kształcenia dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) to bardzo złożony temat związany ze szkolnictwem specjalnym, ale również szkolnictwem integracyjnym oraz realizowanymi w tym zakresie programami nauczania. Jak wskazują liczne badania, kształcenie to wymaga nowoczesnego podejścia w przygotowaniu kadry do realizacji wyzwań stojących przed nauczycielami edukacji specjalnej. Wychodząc naprzeciw potrzebom przyszłych i obecnych pedagogów stworzyliśmy program studiów oparty o wykładowców „praktyków” zajmujących się tematyką niepełnosprawności, czy też wykluczeń.

Cel studiów

Studia podyplomowe na kierunku „Edukacja specjalna z językiem migowym” trwają trzy semestry i mają charakter kwalifikacyjny. Ukierunkowane są na kształtowanie kompetencji do pracy z osobami niepełnosprawnymi w placówkach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych oraz w formie indywidualnej. Studia przygotowują do pracy pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach (wszystkich szczebli).

Dla kogo

Adresatami studiów są osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne lub kwalifikacje nauczycielskie, ale nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

Studia przeznaczone są dla osób pragnących uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe.

Studia podyplomowe spełniają wymogi zawarte w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku (ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r. poz. 131).

Ramy programowe*

I. PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE SPECJANE

 1. Podstawy teoretyczne terapii pedagogicznej.
 2. Praca  z dzieckiem o specjalnych potrzebach.
 3. Wybrane metody terapii pedagogicznej.
 4. Diagnoza w terapii pedagogicznej.
 5. Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju – modele postępowania diagnostycznego, interdyscyplinarność diagnozy, kryteria i metody diagnostyczne.
 6. Diagnoza funkcjonalna małego dziecka z niepełnosprawnością.
 7. Procesy poznawcze osób z niepełnosprawych– modele funkcjonowania intelektualnego osób z autyzmem, deficyty poznawcze. Uzdolnienia.
 8. Zachowania trudne, agresywne, autoagresywne, autoregulacyjne i autoterapeutyczne – przyczyny oraz sposoby radzenia sobie z nimi.
 9. Pedagogika specjalna (pedagogika rewalidacyjna, rehabilitacyjna,  pedagogika lecznicza, pedagogika zdolnych i uzdolnionych, elementy surdopedagogiki i tyflopedagogiki.
 10. Wczesny autyzm dziecięcy – najnowsze badania dotyczące etiologii autyzmu, epidemiologii i symptomatologii, problemy biomedyczne, neurologiczne i sensoryczne występujące u osób z trudnościami w uczeniu się.
 11. Środowisko i rodzina dziecka z niepełnosprawnością  - funkcjonowanie rodziny, wsparcie, metody pracy z rodziną.

II. DYDAKTYKA SPECJALNA

 1. Podstawy prawne edukacji osób z niepełnosprawnościami.
 2. Współczesne koncepcje kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. System edukacji dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, specyficzne metody prowadzenia zajęć edukacyjnych z uczniami z całościowymi zaburzeniami rozwoju, strukturalizacja, dorosłość osób z autyzmem.
 4. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi– podstawowe założenia edukacji, cele edukacyjne, korzystanie z podstawy programowej, planowanie pracy całego zespołu klasowego.
 5. Metody terapii osób z niepełno sprawnościami sprzężonymi.
 6. Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi oraz specjalnymi
 7. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej osób z zaburzeniami w komunikowaniu się– wykorzystywanie metod komunikacji alternatywnej oraz języka migowego w pracy z uczniami niemówiącymi oraz niesłyszącymi, strategie postępowania.
 8. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna  w pracy z osobą z zaburzeniami rozwoju – integracja sensoryczna, sekwencje sensoryczne
 9. Metodyka nauczania w klasie integracyjnej
 10. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie
 11. Ćwiczenia interakcyjne, sensoryczne, komunikacyjne, gry i zabawy w pracy terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz spektrum autyzmu.

III. PRAKTYKA ZAWODOWA

 1. Działania praktyczne w środowisku nauki i wychowania osób  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 2. Seminarium dyplomowe

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Liczba godzin

trzy semestry:

 • 240 godzin, w tym 60 godzin e-lerningowych
 • praktyka zawodowa w wymiarze 120 godzin

Tryb nauczania

Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena

1400 zł brutto za semestr.

Wymagane dokumenty:

 • podanie na studia podyplomowe WSB
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich lub równoważnych)
 • zdjęcie o wym. 3,5cm x 4,5cm - 2 szt.,
 • ksero dowodu osobistego.

Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście lub za pośrednictwem poczty.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki