Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Studia podyplomowe Specjalności

Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce - dla nauczycieli

Cel

Celem studiów jest rozszerzenie kompetencji nauczycieli poprzez nadane im nowej kwalifikacji zawodowej dzięki, której będą mogli realizować edukację ekonomiczną i prowadzić zajęcia z nowych przedmiotów, jak również poszerzyć swoją wiedzę na temat otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej.

Dla kogo

Studia skierowane są do nauczycieli oraz innych osób posiadających wyższe wykształcenie wraz z przygotowaniem pedagogicznym zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do nauczania przedmiotu ‘podstawy przedsiębiorczości’ oraz rozszerzeniem wiedzy w obszarze dyscyplin społeczno-ekonomicznych.

Program studiów został przygotowany w oparciu o Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Program obejmuje zagadnienia merytoryczne (dwa semestry) oraz dydaktykę i metodykę nauczania przedmiotów zawodowych (moduł dodatkowy 60 godz.) i obowiązkową praktykę (60 godz.).

Ramy programowe

Moduł: prawny

Prawne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw
Podstawy prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi

Moduł: przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość, przedsiębiorstwo, przedsiębiorca.  Podstawowe decyzje i kompetencje przedsiębiorcy
Rynek i gospodarka rynkowa- cechy i funkcje. Podmioty rynku - przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe.
Rynek pracy – cechy i uwarunkowania
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Zakładanie własnej działalności gospodarczej. Biznes plan.
Problemy gospodarcze współczesnego świata (globalizacja, integracja, offshoring, outsourcing, innowacyjność, wirtualne przedsiębiorstwa i in.)
Ubezpieczenia

Moduł: ekonomiczno - finansowy

Elementy makroekonomii
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
System podatkowy.
Elementy bankowości i rynków finansowych

Moduł: kompetencje społeczne i warsztat nauczyciela

Elementy marketingu.
Etyka w biznesie i etyka zawodowa. CSR.
Podstawy komunikacji interpersonalnej. Rozwój kompetencji społecznych (rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, praca zespołowa)
Wystąpienia publiczne i autoprezentacja w pracy nauczyciela
Informatyczne narzędzia wspomagania edukacji ekonomicznej
Dydaktyka i metodyka nauczania przedmiotów ekonomicznych

Praktyka zawodowa (60 godz.)

Seminarium

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Liczba godzin

294 (w tym 60 h praktyki), dwa semestry.

Tryb nauczania

Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena

1800 zł brutto za semestr.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki