Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Studia podyplomowe Specjalności

Zarządzanie nieruchomościami w lasach państwowych

Idea

Mnogość przepisów i ich częste zmiany, szeroki wachlarz zadań i odpowiedzialności stojących przed pracownikami działów administracyjnych i gospodarczych lasów państwowych zmusza do ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy.

Cel

Celem studiów jest ugruntowanie, uaktualnienie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności potrzebnych w pracy sekretarza nadleśnictwa.

Korzyści

Studia zapoznają z całokształtem spraw związanych z pełną obsługa administracyjną Nadleśnictwa, prowadzeniem spraw związanych z infrastrukturą i ewidencją pracy środków transportowych w nadleśnictwie, spraw inwestycyjno-remontowych, z ewidencją budynków i lokali pozostających w zarządzie Nadleśnictwa oraz z administrowaniem, ewidencją i sprzedażą nieruchomości i budynków stanowiących własność i budynków użytkowych Nadleśnictwa. Wskazuje jak wykorzystać narzędzia informatyczne. Dostarcza aktualną i porządkuje dotychczasową wiedzę z zakresu zamówień publicznych.

Dla kogo

Specjalność skierowana jest do obecnych i przyszłych sekretarzy i innych pracowników działów administracyjno-gospodarczych nadleśnictw.

Ramy programowe

MODUŁ PRAWNY

 • Część ogólna prawa cywilnego; elementy prawa lokalowego, prawo spółdzielcze, elementy ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Elementy prawa budowlanego
 • Prawo ochrony środowiska, w tym sprawozdawczość
 • Prawne aspekty opodatkowania nieruchomości pozostających w zarządzie LP
 • Prawne aspekty współpracy nadleśnictw z: JST, innymi zarządcami mienia Skarbu Państwa, GDDKiA, spółkami kolejowymi, wojskiem, wojewódzkimi zarządami melioracji i urządzeń wodnych
 • Podstawy postępowania administracyjnego
 • Prawne aspekty ewidencjonowania i gospodarowania środkami trwałymi oraz pozostałym mieniem. Prawna kwalifikacja środka trwałego
 • Podstawy postępowania podatkowego
 • Elementy prawa pracy. Ochrona danych osobowych. Dostęp do informacji publicznej.

MODUŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • Ustawa o zamówieniach publicznych
 • Postępowanie w zakresie zakupów; w zakresie inwestycji i remontów; outsourcing

MODUŁ EKONOMICZNY

 • Elementy ekonomii, finansów i bankowości; analizy finansowo-ekonomicznej
 • Podstawy gospodarki magazynowej i transportowej w nadleśnictwach

MODUŁ TECHNICZNY

 • Podstawy budownictwa + nadzór budowlany. Dokumentacja techniczna nieruchomości
 • Prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie budownictwa ogólnego, drogowego i melioracji wodnych z uwzględnieniem obowiązujących w LP wewnętrznych przepisów i zasad (sprzętu technicznego i innych środków trwałych; przeglądy techniczne i remonty; bezpieczeństwo użytkowe)

MODUŁ ZARZĄDZANIE

 • Podstawy zarządzania kadrami
 • Plan zagospodarowania przestrzennego
 • Praktyczne aspekty zarządzania nieruchomością - plan zarządzania
 • Warsztat umiejętności interpersonalnych. Sztuka negocjacji. Komunikacja z otoczeniem. Wystąpienia publiczne
 • Seminarium dyplomowe

Liczba godzin

180 godzin - 2 semestry.

Tryb nauczania

Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena

1800 zł brutto za semestr.

Wymagane dokumenty:

podanie na studia podyplomowe WSB
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich lub równoważnych)
zdjęcie o wym. 3,5cm x 4,5cm - 2 szt.,
ksero dowodu osobistego.

Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście lub za pośrednictwem poczty.


 „Znaczenie gospodarstwa leśnego nie ogranicza się jedynie do strony ekonomicznej w życiu narodu. Las posiada jeszcze wiele niezastąpionych dla kraju właściwości, że wymienimy tylko wpływ jego na klimat, wilgotność i ochronę gleby, zdrowotność itd. Tylko państwo jako właściciel, jest w stanie przez racjonalne gospodarowanie lasami uwydatnić wszystkie ekonomiczne, przyrodnicze i kulturalne korzyści, płynące z nich dla kraju.”
Adam Loret, pierwszy dyrektor Lasów Państwowych

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki