Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Studia podyplomowe Specjalności

Zarządzanie i organizacja opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi

 

Zarządzanie i organizacja opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi

Specjalność prowadzona wspólnie z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie

 

Idea

Starzenie się społeczeństwa, choroby cywilizacyjne i ciągły pośpiech powodują zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą potrafili opiekować się seniorami, osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Praca z ludźmi starszymi, niepełnosprawnymi nie należy z pewnością do najłatwiejszych, ale ma głęboki sens humanitarny i może być źródłem nie tylko utrzymania, ale także ogromnej satysfakcji.

Cel

Celem Studiów jest doskonalenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za podopiecznych w wieku senioralnym, osób chorych i niepełnosprawnych. Studia zapewnią wzmocnienie i poszerzenie wiedzy w zakresie rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.
Omówiona będzie problematyka pomocy osobom starszym w zaspokajaniu nie tylko ich podstawowych potrzeb, ale także w podtrzymywaniu aktywności społecznej oraz kondycji zdrowotnej, a także zwiększania samodzielności życiowej. Ponadto, popularyzowanie zachowań zdrowotnych.

Korzyści

Studia dają możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu, który pozwoli w sposób profesjonalny prowadzić opiekę nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz nabycia praktycznych umiejętności w zakresie rozwiązywania zdrowotnych problemów takich osób. Oprócz profesjonalnej wiedzy teoretycznej i praktycznej studia wyposażają absolwenta w umiejętności komunikacji w języku obcym w zakresie słownictwa fachowego oraz w zdolność posługiwania się językiem migowym w podstawowym zakresie.

Dla kogo

Oferta studiów przeznaczona jest dla osób sprawujących opiekę nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi w placówkach służby zdrowia, pomocy społecznej, opieki długoterminowej i paliatywnej. Studia stwarzają również możliwość przekwalifikowania zawodowego osobom niezwiązanym z branżą medyczną. Program studiów został tak opracowany, by kształcić również przyszłych instruktorów, a także animatorów, którzy będą mogli znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju placówkach prosenioralnych oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzących działalność edukacyjną i rekreacyjną.
Absolwent studiów będzie profesjonalnie przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach takich jak: domy pomocy społecznej, hospicja, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, opiekuńczo-lecznicze i geriatryczne, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku czy warsztaty terapii zajęciowej.

Wykładowcy

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez specjalistów – praktyków sektora ochrony zdrowia pracujących z osobami starszymi i niepełnosprawnymi – specjaliści z różnych dziedzin medycyny, lekarze, pielęgniarki, specjaliści rehabilitacji ruchowej, fizjoterapeuci, nauczyciele akademiccy.

Ramy programowe

 • Rola i zadania opiekuna medycznego, formy opieki i pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym
 • Elementy anatomii i fizjologii, elementy patofizjologii
 • Podstawy gerontologii i chorób wieku podeszłego
 • Wybrane elementy psychologii
 • Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego
 • Pierwsza pomoc medyczna
 • Wybrane zagadnienia fizjoterapii ogólnej
 • Opieka pielęgniarska nad podopiecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych i niesamodzielnych ze schorzeniami narządu ruchu i leczonych zachowawczo
 • Wybrane zagadnienia farmakoterapii
 • Rehabilitacja osób starszych i niepełnosprawnych. Masaż leczniczy
 • Opieka paliatywna i hospicyjna
 • Zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych
 • Przepisy prawa w działalności opiekuńczej. Etyka w pracy opiekuna medycznego. Prawa pacjenta.
 • Język niemiecki i język angielski. Język migowy
 • Zajęcia praktyczne

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Zasady rekrutacji

Oświadczenie o braku przeciwskazań do pracy (np. ciąża, niektóre choroby).

Obowiązkowe ubezpieczenie NNW i OC zawierane przed realizacją praktyk w placówkach służby zdrowia. Słuchacz na praktykach musi posiadać odzież ochronną i obuwie zmienne.

Liczba godzin

210, w tym 25 godzin zajęć praktycznych, dwa semestry.

Tryb nauczania

Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena

1800 zł brutto za semestr. Możliwość wnoszenia opłat w ratach.

Brak opłaty rekrutacyjnej.

Wymagane dokumenty

 • podanie na studia podyplomowe WSB
 • oświadczenie o braku przeciwskazań (np. ciąża)
 • ubezpieczenie OC i NNW
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich lub równoważnych)
 • zdjęcie o wym. 3,5cm x 4,5cm - 2 szt.
 • ksero dowodu osobistego.

Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście lub za pośrednictwem poczty.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki