Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Studia podyplomowe Specjalności

Zarządzanie informacją niejawną i gospodarczą

Zarządzanie informacją niejawną i gospodarczą

Idea

Bezpieczeństwo informacji jest nie tylko normą i koniecznością, ale także obowiązkiem, któremu podlegają firmy i organizacje w Polsce. Wymogi prawa nakładają na zarządy organizacji obowiązek podjęcia szeregu działań o charakterze organizacyjnym i technicznym w zakresie ochrony przetwarzanych informacji. Ochronie tej podlegają informacje mające szczególny wpływ na ich funkcjonowanie. Ochrona informacji jest tematem złożonym i zależy od umiejętnego zarządzania bezpieczeństwem. Ogromna rolę w prawidłowym procesie ochrony i zarządzania informacją ma świadomość i poziom wiedzy pracowników.

Cel 

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie informacją niejawną i gospodarczą jest przekazanie wiedzy i umiejętności doboru i wykorzystania  narzędzi organizacyjnych i technicznych niezbędnych do zarządzania ochroną informacji niejawnej oraz podniesienie kompetencji kadry zarządzającej.  Od praktyków w dziedzinie bezpieczeństwa słuchacze dowiedzą się jakie są praktyczne aspekty przygotowywania dokumentów, wniosków, planów oraz innych niezbędnych opracowań związanych z ochroną informacji niejawnej.  Celem studiów jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pracy w pionach ochrony, w tym na stanowisku pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Korzyści

Studia przyczynią się do podniesienia kwalifikacji osób, które w swojej pracy mają kontakt z informacjami niejawnymi. W szczególności pozwalają przygotować się do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz pracy w pionach ochrony. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach będą mogły ugruntować i usystematyzować swoją wiedzę oraz skorzystać z konsultacji z praktykami.

Dla kogo

Studia skierowane są do osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych w instytucjach podlegających MSWiA, MON, Ministerstwa sprawiedliwości i innych. Ponadto skierowane jest do przedsiębiorców współpracującymi z powyższymi instytucjami, od których wymagane jest posiadanie kwalifikacji do pracy w pionach informacji niejawnej.  

Ramy programowe*

Moduł prawny

Ustawa o ochronie informacji niejawnych jako narzędzie bezpieczeństwa informacji w nowoczesnym przedsiębiorstwie oraz administracji samorządowej.
Standardy ochrony informacji niejawnych w instytucjach związanych z NATO oraz  UE.
Ochrona informacji niejawnych jako element bezpieczeństwa państwa, system i plan ochrony informacji niejawnych.
Bezpieczeństwo teleinformatyczne w jednostkach administracji państwowej oraz współczesnym przedsiębiorstwie.
Bezpieczeństwo przemysłowe we współczesnym przedsiębiorstwie - zapewnienie ochrony informacji przemysłowej i handlowej.
Wywiad gospodarczy w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem.
Odpowiedzialność służbowa, dyscyplinarna i karna za naruszenie przepisów Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych. Prawo karne i administracyjne w ochronie informacji niejawnej.

Moduł organizacyjny

Bezpieczeństwo fizyczne przedsiębiorstw i instytucji administracji państwowej.
Postępowanie sprawdzające, ankiety bezpieczeństwa osobowego i przemysłowego.
Ankiety bezpieczeństwa osobowego, podstawy prawne oraz instytucje prowadzące postępowania sprawdzające.
Bezpieczeństwo współpracy cywilno wojskowej.

Moduł zarządzanie

Organizacja ochrony informacji niejawnej w jednostkach administracji państwowej - rola i zadania pełnomocnika ochrony informacji niejawnej w przedsiębiorstwie i jednostkach administracji samorządowej
Szacowanie ryzyka i poziomu zagrożeń związanych z dostępem osób nieuprawnionych do informacji niejawnych.
Organizacja kancelarii tajnych w:
- jednostkach wojskowych;
- jednostkach administracji państwowej i samorządowej;
- policji i straży granicznej;
- nowoczesnym przedsiębiorstwie współpracującym z jednostkami samorządowymi i administracją państwową. "
Archiwizowanie dokumentów.
Seminarium dyplomowe

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Liczba godzin

180, dwa semestry.

Tryb nauczania

Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena

1800 zł brutto za semestr.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki