Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Studia podyplomowe Specjalności

Zarządzanie placówkami oświatowymi - menedżer oświaty

Idea

Współczesna szkoła/ placówka oświatowa jest już nie tylko miejscem zdobywania wiedzy kierowanej do danej grupy odbiorców. Współczesna szkoła jest skomplikowanym organizmem opartym na wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej i administracyjnej, wymagającej od osoby, która zechce tym organizmem kierować szerokiej wiedzy z wielu obszarów codziennego życia. Współczesny dyrektor szkoły to nie tylko nauczyciel czy pedagog, ale przede wszystkim menedżer potrafiący opracowaną przez siebie strategię rozwoju i zarządzania wcielić w życie poprzez umiejętne kierowanie zespołem (bycie dla nich prawdziwym liderem).

Cel

Celem studiów jest wyposażenie przyszłych dyrektorów/ menedżerów w narzędzia i kompetencje pozwalające im w pełni kierować placówkami oświatowymi, jak również czerpać z realizacji tych zadań doświadczenia pozwalające na dalszy rozwój tak, by nie był to ostatni etap ich kariery, a tylko jej kolejny szczebel.

Studia umożliwiają uzyskanie uprawnień w zakresie zarządzania w świetle Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436 z późn. zm. §1 pkt. 2)

Korzyści

Studia mają za zadanie wyposażyć studentów w niezbędną wiedzę, kompetencje oraz narzędzia do kierowania placówkami oświatowymi. Przygotują osoby, które w przyszłości myślą o objęciu stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych do zarządzania zasobami ludzkimi, dbałości o rozwój własny oraz w przyszłości podległych nauczycieli oraz administracji. Absolwent zdobędzie kompetencje w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, wiedzę na temat zamówień publicznych oraz zasad prowadzenia księgowości w tego typu placówkach budżetowych.

Dla kogo

Studia podyplomowe zarządzanie oświatą przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową: przyszłych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla osób, które przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie. Przeznaczone są również dla menedżerów oświaty do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania instytucjami oświatowymi w nowej strukturze ustroju oświatowego.

Ramowy program studiów*

MODUŁ: PRAWO
Miejsce szkoły w polskim systemie edukacji. Prawne aspekty funkcjonowania placówki oświatowej, w tym karta nauczyciela, struktura oraz tworzenie aktów prawnych
Wybrane zagadnienia z kodeksów: administracyjnego, rodzinno -opiekuńczego, cywilnego, pracy oraz karnego związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych.
Organizacyjno - prawne aspekty nadzoru pedagogicznego. Rola Organu Prowadzącego w działalności placówki oświatowej.
MODUŁ: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Podstawy zarządzania strategicznego. Dyrektor jako lider w środowisku.
Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oświatowych, wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela
Psychologiczne aspekty zarządzania placówkami oświatowymi, zarządzanie zmianą.
Zarządzanie kryzysem i konfliktem, mediacje w placówkach oświatowych.
Kierowanie zmianą w placówkach oświatowych - reagowanie na potrzeby rynku oświatowego
Kontrola zarządcza oraz praktyczne zarządzanie ryzykiem w placówkach oświatowych (certyfikacja kompetencji)
Innowacyjność w zarządzaniu placówkami oświatowymi.
Systemy jakości jako narzędzie podnoszenia kompetencji pracy szkoły, certyfikacja kompetencji, mierzenie jakości pracy placówki oświatowej.
Informatyka w zarządzaniu placówkami oświatowymi, arkusz organizacyjny pracy szkoły. Technologie informatyczne.
MODUŁ: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych. Zarządzanie finansami i majątkiem placówek oświatowych, organizacja kont oraz ewidencjonowanie środków materiałowych.
Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego w oświacie. Zasady realizacji zamówień publicznych.
MODUŁ: EDUKACJA I EWALUACJA
Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna placówki oświatowej.
Wybrane zagadnienia organizacji kształcenia uczniów z niepełno sprawnościami. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
Zasady i sposoby prowadzenia badań osiągnięć edukacyjnych uczniów i tworzenie programów poprawy efektywności kształcenia.
Zasady prowadzenia egzaminów zewnętrznych w placówkach oświatowych.
Organizacja praktycznej nauki zawodu. Zasady organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
Współpraca z rodzicami, pracodawcami, organizacjami pozarządowymi innymi placówkami. Uczeń jako beneficjent działań promocyjnych.
MODUŁ: KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Warsztat menadżera czyli zarządzanie własnym rozwojem zawodowym, radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Wystąpienia publiczne, skuteczność w pozytywnej autoprezentacji.
Rozwój zawodowy pracownika, a rozwój szkoły.
Konkurs na stanowisko dyrektora placówki oświatowej, przygotowanie kandydata do udziału w postępowaniu konkursowym.
Seminarium dyplomowe

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.    

Liczba godzin
180, dwa semestry.

Tryb nauczania
Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena
1800 zł brutto za semestr.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki