Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Studia podyplomowe Specjalności

Zarządzanie placówkami oświatowymi - menedżer oświaty

Idea

Współczesna szkoła/ placówka oświatowa jest już nie tylko miejscem zdobywania wiedzy kierowanej do danej grupy odbiorców. Współczesna szkoła jest skomplikowanym organizmem opartym na wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej i administracyjnej, wymagającej od osoby, która zechce tym organizmem kierować szerokiej wiedzy z wielu obszarów codziennego życia. Współczesny dyrektor szkoły to nie tylko nauczyciel czy pedagog, ale przede wszystkim menedżer potrafiący opracowaną przez siebie strategię rozwoju i zarządzania wcielić w życie poprzez umiejętne kierowanie zespołem (bycie dla nich prawdziwym liderem).

Cel

Celem studiów jest wyposażenie przyszłych dyrektorów/ menedżerów w narzędzia i kompetencje pozwalające im w pełni kierować placówkami oświatowymi, jak również czerpać z realizacji tych zadań doświadczenia pozwalające na dalszy rozwój tak, by nie był to ostatni etap ich kariery, a tylko jej kolejny szczebel.

Studia umożliwiają uzyskanie uprawnień w zakresie zarządzania w świetle Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436 z późn. zm. §1 pkt. 2)

Korzyści

Studia mają za zadanie wyposażyć studentów w niezbędną wiedzę, kompetencje oraz narzędzia do kierowania placówkami oświatowymi. Przygotują osoby, które w przyszłości myślą o objęciu stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych do zarządzania zasobami ludzkimi, dbałości o rozwój własny oraz w przyszłości podległych nauczycieli oraz administracji. Absolwent zdobędzie kompetencje w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, wiedzę na temat zamówień publicznych oraz zasad prowadzenia księgowości w tego typu placówkach budżetowych.

Dla kogo

Studia podyplomowe zarządzanie oświatą przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową: przyszłych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla osób, które przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie. Przeznaczone są również dla menedżerów oświaty do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania instytucjami oświatowymi w nowej strukturze ustroju oświatowego.

Ramy programowe*

 • Prawne aspekty funkcjonowania placówki oświatowej. 
 • Wybrane zagadnienia z kodeksów: administracyjnego, rodzinno -opiekuńczego, cywilnego, pracy oraz karnego.
 • Organizacyjno - prawne aspekty nadzoru pedagogicznego.
 • Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna placówki oświatowej.
 • Dyrektor jako lider w środowisku. Zadania i obowiązki dyrektora szkoły.
 • Podstawy zarządzania strategicznego.
 • Warsztat menadżera czyli zarządzanie własnym rozwojem zawodowym, radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 • Wystąpienia publiczne, skuteczność w pozytywnej autoprezentacji.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oświatowych.
 • Kierowanie zmianą w placówkach oświatowych.
 • Kontrola zarządcza oraz praktyczne zarządzanie ryzykiem Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Zasady realizacji zamówień publicznych.
 • Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego w oświacie.
 • Systemy jakości jako narzędzie podnoszenia kompetencji pracy szkoły.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach oświatowych
 • Wybrane zagadnienia organizacji kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami.
 • Rozwój zawodowy pracownika, a rozwój szkoły.
 • Marketing oświatowy.
 • Psychologiczne aspekty zarządzania placówkami oświatowymi, zarządzanie konfliktem, negocjacje, mediacje.
 • Zasady i sposoby prowadzenia badań osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 • Zasady prowadzenia egzaminów zewnętrznych
 • Informatyka w zarządzaniu placówkami oświatowymi.
 • Innowacyjność w zarządzaniu placówkami oświatowymi.
 • Organizacja praktycznej nauki zawodu. 
 • Współpraca placówek oświatowych z rodzicami, pracodawcami, organizacjami pozarządowymi i innymi placówkami.
 • Konkurs na stanowisko dyrektora placówki oświatowej, przygotowanie kandydata do udziału w postępowaniu konkursowym .
 • Seminarium dyplomowe

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Liczba godzin

238, dwa semestry.

Tryb nauczania

Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena

1950 zł brutto za semestr.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki