Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Studia podyplomowe Specjalności

Zarządzanie konfliktem – mediacje i negocjacje

___________________________

NEWS!

Pani Edyta Borysiak - kierownik studiów podyplomowych "Zarządzanie konfliktem – mediacje i negocjacje" - we wrześniu 2017 r. została Laureatem Konkursu im. Joanny Kubiak „NAUCZYCIEL - MEDIATOR”!

Zdobyła I MIEJSCE!!! >>>

Pani Edyta Borysiak jest NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM - MEDIATOREM W POLSCE!

Wysoki poziom merytoryczny oraz ogromny dorobek dydaktyczny Pani Edyty są najlepszą rekomendacją do podjęcia studiów podyplomowych z zakresu mediacji w WSB - uczelni z 20-letnią tradycją! ZAPRASZAMY!

___________________________

Idea studiów "Zarządzanie konfliktem – mediacje i negocjacje"

Mediacja to nowoczesny, pokojowy i skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów. Zachowujący bezstronność i neutralność mediatorzy wspomagają proces prowadzący do znalezienia satysfakcjonującego porozumienia, uwzględniającego potrzeby wszystkich uczestników mediacji.
Od 1 stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy, dzięki którym możliwe będzie upowszechnienie wykorzystywania mediacji w sprawach cywilnych. System usprawnień proceduralnych ma zachęcać do polubownego rozwiązania sporu, zanim sprawa ewentualnie trafi do sądu.

Cel

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu mediatora i negocjatora w różnych sferach życia społecznego, w tym w sądownictwie. Studia pomyślane są w taki sposób, by dostarczyć wyczerpującej wiedzy teoretycznej oraz kształtować umiejętności praktyczne potrzebne do prowadzenia skutecznych negocjacji i mediacji.
Program zgodny jest z wymogami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ze Standardami szkolenia mediatorów oraz Standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Dla kogo

Studia adresowane są do pracowników sądów, instytucji pomocy społecznej, pracowników firm, administracji państwowej i samorządowej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe o umiejętności samodzielnego prowadzenia różnego typu negocjacji i mediacji.
Studia dają pełne uprawnienia do wykonywania zawodu mediatora oraz możliwość wpisu do Sądu Okręgowego na listę stałych mediatorów sądowych.

Ramy programowe*

 • I. Moduł: Podstawy wiedzy o mediacjach i negocjacjach
  Podstawowe kompetencje  mediatora i negocjatora - trening umiejętności psycho-społecznych
  Psychologiczne mechanizmy konfliktu
  Podstawy psychologii i socjologii grupy
  Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR)
 • II. Moduł: Mediacje i negocjacje
  Negocjacje - podstawowe pojęcia, rodzaje, zasady i etapy
  Strategie i techniki negocjacji w biznesie
  Mediacje - podstawowe pojęcia, rodzaje, zasady, standardy i etapy
  Mediacje międzykulturowe
  Etyka zawodowa mediatora i negocjatora
 • III. Moduł: Prawo mediacyjne
  Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie
  Zagadnienia praktyczne związane z postepowaniem mediacyjnym i zasady współpracy z sądem
  Mediacje w sprawach cywilnych, w tym rodzinnych i okołorozwodowych. Dziecko jako podmiot w mediacji rodzinnej. Mediacje rówieśnicze
  Mediacje w sprawach karnych oraz w sprawach nieletnich
  Mediacje gospodarcze
  Strategie i techniki negocjacji w biznesie
  Elementy mediacji w zbiorowych sporach pracowniczych. Mediacje z zakresu prawa pracy
  Mediacje w konfliktach sąsiedzkich i społecznościach lokalnych
 • IV. Moduł: Trening umiejętności praktycznych

          Techniki mediacyjne, narzędzia skutecznej komunikacji. Warsztat mediacyjny
          Techniki i taktyki negocjacyjne, w tym techniki na impas. Warsztat negocjacyjny
          Warsztat sporządzania ugód. Protokoły z mediacji.
          Seminarium dyplomowe
          Egzamin praktyczny mediatora

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Liczba godzin

180, dwa semestry.

Tryb nauczania

Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena

1800 zł brutto za semestr.

Wymagane dokumenty:

 • podanie na studia podyplomowe WSB
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ( licencjackich, magisterskich lub równoważnych)
 • zdjęcie o wym. 3,5cm x 4,5cm - 2 szt.,
 • ksero dowodu osobistego.

Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście lub  za pośrednictwem poczty.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki